CountessTM
 
 
เครื่อง Countess แยกเซลล์ที่กําลังแบ่งตัวอย่างไร

เครื่องจะวิเคราะห์โดยพิจารณาจากค่าความกลมของเซลล์ที่ติดกัน ถ้ามีความกลมเพียงพอก็จะนับแยกเป็น 2 เซลล


 

ถ้าในตัวอย่างมีเซลลปะปนกันอยู่หลายชนิด จะสามารถตั้งค่า parameters ให้นับเฉพาะเซลล์ที่ต้องการนับได้หรือไม

ไม่สามารถทําได้


 

เครื่อง Countess สามารถใช้นับเซลล์พืชได้หรือไม

ยังไม่มีการทดสอบการนับกับเซลล่พืช แต่หากเซลล์นั้นๆมีขนาดอยู่ในขอบเขตที่ใช้นับและไม่เกาะกลุ่มกันจนเกินไป ก็น่าจะใช้นับได้


 

เครื่อง Countess สามารถนับ PBMCs ได้หรือไม

ได้ แต่ไม่สามารถใช้แยกชนิดของเม็ดเลือดขาวได้


 

เครื่อง Countess สามารถนับเซลล์เม็ดเลือดแดงได้หรือไม

ได้ เมื่อทําการเจือจางตัวอย่างเลือดลงประมาณ 10,000เท่า แล้วจึงทําการนับ โดยใช้ “bead mode” อย่างไรก็ตามเครื่องไม่สามารถบอกถึง viability ของเซลล์ได้


 

เครื่อง Countess สามารถนับเซลล์เม็ดเลือดขาวได้หรือไม

สามารถใช้นับเซลล์เม็ดเลือดขาวจาก lysed whole blood และจากการเตรียมเซลล์โดย Ficoll cell preparation


 

เครื่อง Countess สามารถนับเซลลเม็ดเลือดทั้งหมดรวมถึง non-lysed cellsได้หรือไม

ได้โดยควรทําการเจือจางตัวอย่างเลือดลงประมาณ 10,000เท่า แล้วจึงทําการนับ โดยใช้
“bead mode” แต่เครื่องจะไม่สามารถบอกถึง viability ของเซลล์ได้


 

เครื่อง Countess สามารถนับ yeast cells ได้หรือไม

ได้ แต่ไม่สามารถบอก viabilityได้


 

เครื่อง Countess สามารถนับ bacterial cells ได้หรือไม

ไม่ได้ เนื่องจากแบคทีเรียมีขนาดเล็กเกินไปที่จะแยกออกจากเศษขยะ


 

เครื่อง Countess ดําเนินการอย่างไรกับกลุ่มก้อนของเซลล

เครื่องสามารถนับแยกกลุ่มเซลล์ที่อยู่รวมกันได้ถึง 6 เซลล์ ถ้าจํานวนมากกว่านี้ เซลล์อาจทับซ้อนกันทําให้เกิดความคลาดเคลื่อนในการนับ อย่างไรก็ตาม เซลล์ที่ถูกนับอาจมีการประมาณค่าขนาดของเซลล์ที่ใหญ่เกินจริง


 

เครื่อง Countess สามารถนับ elongated cells ได้หรือไม

ยังไม่มีการทดสอบยืนยัน แต่อาจจะสามารถใช้ได้ โดยการปรับค่าความกลมของเซลล์ (circularity) แล้วทดสอบจนได้ค่าที่เหมาะสมที่สามารถใช้นับเซลล์นั้นๆได้


 

เซลล์ชนิดใดบ้างที่ไดผ่านการทดสอบการนับด้วยเครื่อง Countess

HEK-293, A431, CHO-M1, CHSE, COLO-205, COS-7, HeLa, HepG2, HL-60, J774(MMM), Jurkat, K-562, MCF-7, MRC-5, NIH/3T3, PC-12, SF-21,U266, U2OS. Primary cells: Human adipose-tissue derived stem cells,HASMC, HPAEC, HPASMC, HUVEC, C2C12 , RBC, PMBC.


 

มีการเก็บข้อมูลรูปภาพได้หรือไม

ได้ โดยจะเก็บอยู่ในรูปแบบสกุล jpeg ซึ่งสามารถดูได้โดยใช้โปรแกรมดูรูปภาพทั่วไป หรือใช้โปรแกรม CountessTM software ก็ได้ Cell counting capabilities


 

จําเป็นต้องโหลดโปรแกรมลงเครื่อง computer ด้วยหรือไม่

ไม่จําเป็น สามารถใช้ spreadsheet software ที่เป็นสกุล .CSV เช่น MS Excel ดูข้อมูลได้ อย่างไรก็ตามโปรแกรม CountessTM software สามารถใช้ในการจัดการข้อมูล โดยจะแสดงผลข้อมูลทั้งตัวเลข รูปภาพ และแปลงข้อมูลให้เป็นรายงานในรูปแบบ pdf ได้ ทั้งนี้ สามารถ download โปรแกรม CountessTM software โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ได้ที่ www.invitrogen.com/countess


 

จําเป็นต้องใช้เครื่อง computer ด้วยหรือไม่

ไม่จําเป็น


 

สามารถต่อเครื่อง Countess เข้ากับเครื่อง computer โดยตรงได้หรือไม

ไม้ได้ การถ่ายโอนข้อมูลต้องใช้ USB drive


 

เครื่องจะแสดงผลการวัดขนาดของเซลล์ที่นับด้วยใช้หรือไม่

ใช้โดยจะแสดงทั้งขนาดของเซลล์ที่มีชีวิตกับเซลล์ที่ตาย และยังแสดงค่าเฉลี่ยของขนาดของเซลล์ทั้ง2กลุ่ม


 

ตัวเครื่อง Countess มีขนาดเท่าไร

กว้าง 27 ซม. ลึก 20 ซม. สูง 19 ซม.และ หนักประมาณ 5.7 กก.


 

slides มีแบบ nonsterile และไม่ต้องแยกห่อหรือไม่

บรรจุภัณฑ์ของ slides มีแบบเดียว คือเป็นแบบแยกห่อแต่ละอัน


 

การทําความสะอาดและดูแลรักษาเครื่องทําไดอย่างไร

ทําความสะอาดภายนอกตัวเครื่อง โดยการเช็ดด้วยผ้าชุบน้ำสะอาด บิดพอหมาดๆ แล้วใช้ผ้าแห้งเช็ดตามทันที ไม่ควรเช็ดหรือขัดถูหน้าจอ LCDแรงเกินไป เพราะจะทําให้ระบบสัมผัสหน้าจอเสียหายได้การดูแลรักษาอื่นๆ ทําได้โดยระวังไม้ให้เครื่องโดนน้ําหรือสารเคมีใดกระเด็นเข้าสู่ตัวเครื่อง


 

ใช้หลักการใดในการแยกความแตกต่างระหว่างเซลล์ที่มีชีวิตกับเซลล์ที่ตาย

การย้อมติดสี Trypan blue (dye exclusion)


 

เครื่อง Countess ทํางานอย่างไร

เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลผ่านรูปภาพที่แสดง ตามค่า parameters ต่างๆ เช่น ความกลมและขนาดของเซลล์ และแยกเซลล์ที่มีชีวิตกับเซลล์ที่ตาย ตามรูปแบบการย้อมติดสีที่ต่างกัน


 

เครื่อง Countess ใช้เวลาในการทํางานแต่ละครั้งนานเท่าไหร่

30 วินาที


 

ขนาดของเซลล์ ที่สามารถนับได้โดยเครื่อง Countess คือเท่าไร

5 µm ถึง 60 µm


 

ต้องตั้งค่าเฉพาะของ parameters สําหรับเซลล์ชนิดอื่นที่ยังไม่ได้ทดสอบจากบริษัทหรือไม

อาจจะต้องมีการปรับค่า parameters เพื่อให้เหมาะสมกับเซลล์ชนิดต่างๆที่ต้องการนับ Dye and Calibration


 

สีชนิดใดที่สามารถใช้กับเครื่อง Countess ได

Trypan Blue


 

ต้องทําการ Calibration เครื่อง Countess บ่อยเท่าไร

เครื่องได้รับการ calibration มาก่อนแล้ว การ calibrationซ้ํา จะต้องทําเมื่อมีการเพิ่มเติมในส่วนของโปรแกรม หรือใช้ความเข้มข้นของสี trypan blue ต่างไปจากที่กําหนด (0.4%) การcalibrationนั้น ใช้เวลาเพียงแค่ 2-3 นาที


 

สี trypan blue ที่ความเข้มข้นเท่าไรบ้างที่สามารถใช้กับเครื่อง Countessได

สามารถใช้ได้ที่ความเข้มข้น 0.05 – 0.6%


 

สามารถผสมตัวอย่างที่อัตราส่วนอื่นได้หรือไม

ไม้ได้ ในขั้นตอนการเตรียม ตัวอย่างจะต้องถูกผสมที่อัตราส่วน 1:1 โดยผลลัพธ์ที่แสดงจะเป็นค่าที่คํานวณจากการเจือจางสองเท่า การเจือจางนอกจากนั้นต้องคํานวณโดยผู้ใช้เอง


 

เครื่อง Countess สามารถใช้นับเซลล์ได้ที่จํานวนเท่าไหร่

สามารถใช้นับเซลล์ได้ตั้งแต่ 1x104 cells/ml ถึง 1x107 cells/ml โดยจะมี
ความแม่นยําสูงสุดที่ 1x105 cells/ml ถึง 4x106 cells/ml


 

ContactGibthai
Copyrights © 2015 & Gibthai Co., Ltd. All Rights Reserved
Privacy Policy |   Terms of Service