Event & Activity

งานประชุมวิชาการประจำปี สมาคมเภสัชวิทยาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 41


14 February 2019 - 15 February 2019

โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่


ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับสมาคมเภสัชวิทยาแห่งประเทศไทย

X