Event & Activity

งานเกษตรนเรศวร ครั้งที่ 16


02 July 2019 - 03 July 2019

คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร


งานเกษตรนเรศวร ครั้งที่ 16  (เกษตรภาคเหนือตอนล่าง) 

"นวัตกรรมสร้างชาติ เกษตรศาสจร์ยั่งยืน"
 
จัดโดย คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร
 
ลงทะเบียนทางออนไลน์ www.agi.nu.ac.th/agi16_nuagi/agi.php?view=agi16
 

X