Event & Activity

งานประชุมวิชาการคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2562


06 November 2019 - 08 November 2019

โรงแรมดวงตะวัน อ.เมือง จ.เชียงใหม่


โดย คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

X