Event & Activity

งานเกษตรนเรศวร ครั้งที่ 17 (เกษตรภาคเหนือตอนล่าง) “ฝ่าวิกฤตเศรษฐกิจไทย ด้วยเกษตร 4.0”


29 July 2020 - 30 July 2020

คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร


X