Event & Activity

บริษัท กิบไทย จำกัด บริจาคอุปกรณ์และเวชภัณฑ์ทางทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลสนามบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธรเพื่อคนพิการ


04 June 2021 - 04 June 2021

อาคารบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยผู้บริหารบริษัท กิบไทย จำกัด บริจาคอุปกรณ์และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลสนามบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธรเพื่อคนพิการ มูลค่ารวม 150,000 บาทเพื่อสู้ภัย COVID-19 โดยมี ดร.ภาวดี อังค์วัฒนะ รองผู้อำนวยการศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ และคุณกุลประภา นาวานุเคราะห์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สวทช. และผู้บริหารสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ เป็นผู้รับมอบ ณ อาคารบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

#สู้ภัยโควิด19

#จากใจกิบไทย

#3Nร่วมสร้างความปลอดภัยสู้ภัยโควิด19

X