Exhibition

งานประชุมวิชาการ “วิชาเทคนิคการแพทย์เขตสุขภาพที่ 8 ครั้งที่ 7 ประจำปี 2565


01 September 2022 - 02 September 2022

โรงแรมเวลาดี จ.อุดรธานีงานประชุมวิชาการ “วิชาเทคนิคการแพทย์เขตสุขภาพที่ 8 ครั้งที่ 7 ประจำปี 2565
ณ ห้องประชุมยามดี โรงแรมเวลาดี จ.อุดรธานี  จัดโดยศูนย์วิทยาศาสคร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี 

X