บริการสังเคราะห์ดีเอ็นเอ (DNA synthesis) GeneArt Servic

GeneArt เป็นหนึ่งในกลุ่มสินค้าภายใต้บริษัท Thermofisher scientific ให้บริการรับสังเคราะห์ยีน (gene synthesis) รับสังเคราะห์ดีเอ็นเอ (DNA synthesis) โดยใช้เทคโนโลยีการสังเคราะห์ลำดับนิวคลีโอไทด์จากข้อมูลลำดับนิวคลีโอไทด์ที่ต้องการ ซึ่งมีความยืดหยุ่นในการนำไปใช้งาน เนื่องจากสามารถระบุการเปลี่ยนแปลงของลำดับนิวคลีโอไทด์ได้อย่างถูกต้องและแม่นยำที่ได้มาตรฐานตาม ISO 9001:2008 เช่น การเติมเอนไซม์ตัดจำเพาะที่ปลาย 5 และ 3, การกำหนดตำแหน่ง alternative splicing (insertion/deletion), การสังเคราะห์ยีนที่แตกต่างกันเข้าด้วยกัน นอกจากนี้ยังสามารถปรับเปลี่ยนลำดับนิวคลีโอไทด์เพื่อให้เหมาะสมต่อการแสดงออกของโปรตีนในเซลล์เจ้าบ้าน แต่ไม่ทำให้ลำดับกรดอะมิโนเปลี่ยนแปลงไป (codon optimization) นอกจากนี้ยังช่วยย่นระยะเวลาการทำงานและลดค่าใช้จ่ายอีกด้วย

GeneArt เป็นหนึ่งในกลุ่มสินค้าภายใต้บริษัท Thermofisher scientific ให้บริการรับสังเคราะห์ยีน (gene synthesis) รับสังเคราะห์ดีเอ็นเอ (DNA synthesis)  โดยใช้เทคโนโลยีการสังเคราะห์ลำดับนิวคลีโอไทด์จากข้อมูลลำดับนิวคลีโอไทด์ที่ต้องการ ซึ่งมีความยืดหยุ่นในการนำไปใช้งาน เนื่องจากสามารถระบุการเปลี่ยนแปลงของลำดับนิวคลีโอไทด์ได้อย่างถูกต้องและแม่นยำที่ได้มาตรฐานตาม ISO 9001:2008 เช่น การเติมเอนไซม์ตัดจำเพาะที่ปลาย 5 และ 3, การกำหนดตำแหน่ง alternative splicing (insertion/deletion), การสังเคราะห์ยีนที่แตกต่างกันเข้าด้วยกัน นอกจากนี้ยังสามารถปรับเปลี่ยนลำดับนิวคลีโอไทด์เพื่อให้เหมาะสมต่อการแสดงออกของโปรตีนในเซลล์เจ้าบ้าน แต่ไม่ทำให้ลำดับกรดอะมิโนเปลี่ยนแปลงไป (codon optimization) นอกจากนี้ยังช่วยย่นระยะเวลาการทำงานและลดค่าใช้จ่ายอีกด้วย

 


รูปที่ 1 เปรียบเทียบขั้นตอนการทำงานการ cloning แบบเดิมกับการ cloning ด้วย GeneArt

GeneArt แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ GeneArt Gene Synthesis and Subcloning Service และGeneArt Strings DNA Fragments

  1. GeneArt Gene Synthesis and Subcloning Service เป็นการสังเคราะห์ชิ้นยีนแล้ว clone เข้าcloning vector ซึ่งสามารถสังเคราะห์นิวคลีโอไทด์ได้ >10 Kb ปริมาณ 5 µg ในรูปแบบ lyophilized plasmid DNA และมีการ sequencing เพื่อยืนยันความถูกต้องของลำดับนิวคลีโอไทด์ นอกจากนี้ยังมีบริการ subcloning เข้า expression vector ซึ่งสามารถเลือกใช้ expression vector ของ invitrogen ได้ทุกชนิด เพื่อนำไปใช้ในการผลิตโปรตีนในเซลล์เจ้าบ้านที่เหมาะสมต่อไป


     
  2. GeneArt Strings DNA Fragments เป็นการสังเคราะห์ชิ้นยีนแบบ double-stranded linear DNA fragments ซึ่งสามารถสังเคราะห์ได้ตั้งแต่ความยาว 100-3,000 bp ปริมาณ 200 ng-1,500 ng ในรูปแบบ lyophilized DNA

     นอกจากนี้การทำGeneOptimizer สามารถทำได้ทั้งใน GeneArt Gene Synthesis and Subcloning Service และGeneArt Strings DNA Fragments ซึ่งจะเพิ่มความเสถียรในการ transcriptionและเพิ่มประสิทธิภาพการ translationของโปรตีน ส่งผลให้ได้ปริมาณโปรตีนที่ผลิตได้สูงกว่ายีนที่ไม่ผ่านการทำ GeneOptimizer
 

รูปที่ 4 เปรียบเทียบปริมาณการแสดงออกของยีนที่ผ่านการทำและไม่ทำ GeneArt GeneOptimizer

สอบถามรายละเอียดบริการและสินค้าเพิ่มเติมได้ที่
    ท่านที่สนใจดาวน์โหลดข้อมูลการบริการของ GeneArt® ที่เป็นโปรโมชั่นได้ที่ www.gibthai.com หรือติดต่อแผนก Technical support e-mail: chutintorn-bd@3nholding.com หรือฝ่ายขาย Life Science product โทร: 02-2748331
 
For additional information,
please contact us or send an email to :
macrogenpm@gibthai.com
X