Product Articles

Laboratory

เครื่องวัดการดูดกลืนแสงของอะตอม (Atomic Absorption Spectrometer; AAS) รุ่น Trace AI1800 ยี่ห้อ Aurora ประเทศแคนาดา

เป็นเครื่องมือที่ใช้วิเคราะห์หาปริมาณโลหะหนักที่อยู่ในรูปของอะตอมอิสระ ที่มีความถูกต้องและแม่นยำสูง อีกทั้งยังสามารถวิเคราะห์หาปริมาณธาตุที่มีปริมาณน้อยๆ ได้ดี เช่น Al, Ca, Cd, Cr, Cu, Fe, Mn, Na, Ni, Pb, AS และ Zn เป็นต้น

เครื่องวัดการดูดกลืนแสงอะตอม (Atomic Absorption Spectrometer; AAS) รุ่น Trace AI1800 ยี่ห้อ Aurora ประเทศแคนาดา (ภาพที่ 1)

เป็นเครื่องมือที่ใช้วิเคราะห์หาปริมาณโลหะหนักที่อยู่ในรูปของอะตอมอิสระ ที่มีความถูกต้องและแม่นยำสูง อีกทั้งยังสามารถวิเคราะห์หาปริมาณธาตุที่มีปริมาณน้อยๆ ได้ดี เช่น Al, Ca, Cd, Cr, Cu, Fe, Mn, Na, Ni, Pb, AS และ Zn เป็นต้น

ภาพที่ 1 เครื่องวัดการดูดกลืนแสงของอะตอม (Atomic Absorption Spectrometers; AAS) รุ่น Trace AI1800 ยี่ห้อ Aurora (Cat No. 1800-S-F-GF)

 

โดยมี 13 คุณสมบัติที่โดนเด่นของเครื่อง ดังต่อไปนี้

 1. หลอดกําเนิดแสงเป็นแบบ Hollow Cathode Lamp (HCL) ที่สามารถให้แสงแบบช่วงหรือแบบต่อเนื่องที่มีความยาวคลื่นระหว่าง 185 ถึง 900 นาโนเมตร มีทางเดินแสงเป็นแบบลําแสงเดียว (Single beam) และลําแสงคู่ (Double beam) ติดตั้งภายในวัสดุที่สามารถป้องกันฝุ่น ทนต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิและการกัดกรอนของไอกรดหรือไอระเหยสารเคมี
 2. การแยกลําแสงเป็นชนิด Czerny-Turner สามารถแยกแสงที่มีความยาวคลื่นระหว่าง 185 ถึง 900 นาโนเมตร ได้ละเอียดน้อยกว่า 0.03 นาโนเมตร สามารถเลือกขนาดของช่องทางเดินแสงได้ 3 ขนาด คือ 0.2, 0.6 และ 1.2 นาโนเมตร
 3. การตรวจวัดสําหรับกราไฟต์เฟอร์แนสใช้เครื่องตรวจวัด (Detector) แบบ Photomultiplier Tube (PMT)
 4. มีระบบการทำให้เกิดอะตอมอิสระด้วยเทคนิคเฟลม (Flame) กราไฟต์เฟอแนส (Graphite furnace) และเทคนิคไฮดราย เจนเนอเรเตอร์ (Hydride generator) พร้อมชุดป้อนตัวอย่างโดยอัตโนมัติ ควบคุมการทํางานและการประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์
 5. Flame Atomizer ผลิตจากวัสดุที่มีความคงทนแข็งแรง สามารถทนต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิไอกรดและสารเคมี (ภาพที่ 2)
 6. Graphite Furnace Atomizer เป็นกราไฟต์เฟอร์แนสชนิด Transversely Heated Graphite Furnace ออกแบบมาเพื่อให้ตัวอย่างโดนความร้อนอย่างสม่ำเสมอ มีอัตราการทำความร้อน 3800 K/S สามารถทําอุณหภูมิสูงสุดถึง 3,000 องศาเซลเซียส กําหนดโปรแกรมเพิ่มอุณหภูมิแบบขั้นตอนได้ถึง 30 ขั้นตอน (ภาพที่2 )
 7. Hydride Generator Atomizer ช่วยในการเพิ่มความสามารถในวิเคราะห์ปริมาณโลหะที่อยู่ในรูปสารระเหย
 8. มีระบบที่สามารถป้อนตัวอย่างเข้าสู่แครื่องแบบอัตโนมัติ (Autosampler) เคลื่อนที่แบบ XYZ ป้อนตัวอย่างสามารถดูดตังอย่างจากภาชนะได้หลายรูปแบบ ได้แก่ 96-well plate, 348-well plate, Vial, Test tube
 9. มีระบบ Vapor/Hydride generator (VG) ช่วยในการเพิ่มความสามารถในวิเคราะห์ปริมาณโลหะได้ดียิ่งขึ้น และลดการรบกวนของสารปนเปื้อนในตัวอย่าง ทำให้สามารถวิเคราะห์ปริมาณโลหะในปริมาณน้อยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 10. สามารถรายงานการวิเคราะห์ปริมาณโลหะในรูปแบบ ณ ขณะนั้น (Real-time)
 11. สามารถปรับการตรวจวิเคราะห์และความเร็วในการตรวจวิเคราะห์ความยาวคลื่น
 12. สามารถส่งออกข้อมูลในรูปแบบไฟล์ Excel
 13. โปรแกรมได้ผ่านการรับรอง 21CFR part11 compliance และรองรับระบบ LIMS

ภาพที่ 2 ลักษณะของตัวทำความร้อน (Atomizer) ของเครื่องวัดการดูดกลืนแสงของอะตอม (Atomic Absorption Spectrometers; AAS) รุ่น Trace AI1800 ยี่ห้อ Aurora (Cat No. 1800-S-F-GF); ก) Flame ข) Graphite furnace


X