Product Articles

ถังหมักแบบคู่ขนาน (Parallel Fermenter)

Laboratory


ถังหมัก (Fermenter) หรือ ถังปฏิกรณ์ชีวภาพ (Bioreactor) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการเพาะเลี้ยงเชื้อจุลินทรีย์ โดยสามารถควบคุมสภาวะที่เหมาะสมในการเจริญของเชื้อจุลินทรีย์ ได้แก่ ความเป็นกรด-ด่าง (pH) ปริมาณออกซิเจนโดยจะรายงานผลออกมาในรูปของออกซิเจนละลายในน้ำ (Dissolve oxygen) และอุณหภูมิ (Temperature) เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ต้องการที่ผลิตได้จากเชื้อจุลินทรีย์ในปริมาณที่มากพอต่อความต้องการที่จะนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ ได้แก่ การผลิตน้ำตาลไซลิทอล ผงชูรส พลาสติชีวภาพ และเอนไซม์ต่างๆ ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในด้าน เภสัชกรรม อาหารและเครื่องดื่ม เป็นต้น

ถังหมัก (Fermenter) หรือ ถังปฏิกรณ์ชีวภาพ (Bioreactor) ยี่ห้อ Winpact เป็นผลิตภัณฑ์ของบริษัท Major Science ประเทศไต้หวัน เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการเพาะเลี้ยงเชื้อจุลินทรีย์ โดยสามารถควบคุมสภาวะที่เหมาะสมในการเจริญของเชื้อจุลินทรีย์เช่น ความเป็นกรด-ด่าง (pH), ปริมาณออกซิเจนละลายในน้ำ (Dissolve oxygen) และอุณหภูมิ (Temperature)

บริษัท Major Science ร่วมมือกับทางสหรัฐอเมริกา เพื่อพัฒนา นวัตกรรมของกระบวนการเพาะเลี้ยงเชื้อจุลินทรีย์โดยใช้ถังหมัก ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2000 จนถีงปัจจุบัน

 

เพื่อเพิ่มขีดความสามารถสูงสุดของถังหมัก ให้มีประสิทธิภาพในการเพาะเลี้ยงเชื้อจุลินทรีย์ และความสะดวกสบายต่อผู้ใช้งาน จึงได้พัฒนาถังหมักแบบคู่ขนานขึ้น โดยคำนึงถึงความคุ้มค่าในการใช้งาน และราคาที่เหมาะสมสำหรับนักวิจัย ตลอดจนลูกค้าระดับอุตสาหกรรมเป็นหลัก ซึ่งจะช่วยทำให้เกิดความก้าวหน้าทางด้านงานวิจัย และเทคโนโลยีการหมัก (Fermentation) ได้อย่างยั่งยืน จากเดิมการเพาะเลี้ยงเชื้อจุลินทรีย์โดยใช้ถังหมัก ที่ต้องการทำการทดลอง 2-3 ซ้ำ ซึ่งการทดลองซ้ำนั้นจะทำให้เกิดความคลาดเคลื่อนในการทดลอง หรือจำเป็นต้องซื้อถังหมักเพิ่มจำนวน 2-3 ตัว เพื่อใช้ในการทำการทดลองซ้ำ ซึ่งจะทำให้ต้นทุนของการเพาะเลี้ยงสูงขึ้น 

จุดเด่นของถังหมักแบบคู่ขนาน (Parallel Fermenter) 

  • เป็นถังหมักในรูปแบบ 1 Controller สามารถควบคุมถังหมักได้ 2 ถัง (Vessels) ควบคู่กันไปในเวลาเดียวกัน 
  • หน้าจอสามารถควบคุมการทำงานแบบสัมผัส (Touch screen) 
  • เป็นนวัตกรรมใหม่ที่ช่วยลดระยะเวลาในการทดลองซ้ำ และขจัดปัญหาของการทดลองซ้ำในเวลาที่ต่างกัน
  • ยังสามารถรายงานสภาวะภายในถังหมักเป็นตามเวลาจริงที่กำหนดได้อีกด้วย 
  • การรายงานผลต่ำสุด สามารถรายงานผลได้ทุกๆ 30 วินาที 
  • สามารถทำการโอนถ่ายข้อมูลการรายงานผลในรูปแบบไฟล์ excel โดยผ่าน USB ซึ่งจะสามารถอำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้า

 

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.majorsci.com/fermentation-bioreactor.html หรือติดต่อแผนกขาย หรือ แผนก Technical Support สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมที่ www.gibthai.com


X