Product Articles

Life Science

Invitrogen Instant ELISA kits

Instant ELISA Kit เป็นชุดทดสอบที่จะช่วยประหยัดเวลางานการทำงานของคุณได้ถึง 1 ชั่วโมง เพียงแค่ตัวอย่าง 15 นาที และล้างเพียง 1 ครั้ง เท่านั้น ก็จะได้ผลเหมือนกับการใช้งาน ELISA ทั่วๆไป

  • ไม่ต้องเตรียมน้ำยา
  • ไม่ต้องเตรียม Standard เป็น serial dilution
  • ไม่ต้องเติมสารตามลำดับ ลดขั้นตอนการทำงานที่ซับซ้อน

รูปที่ 1: เปรียบเทียบขั้นตอนการทำ ELISA แบบดั้งเดิม และ Invitrogen Instant ELISA

รูปที่ 2: เปรียบเทียบขั้นตอนที่ลดลงของ Invitrogen Instant ELISA และ ELISA แบบดั้งเดิม

Instant ELISA Kit มาพร้อมกับ pre-coated plates และน้ำยาทั้งหมดที่จำเป็นสำหรับการใช้งาน และ Standard ที่เตรียมเป็น serial dilution มาให้เรียบร้อย อีก 2 แถว ซึ่งทำให้สามารถตรวจตัวอย่างได้ทั้ง 96 หลุม ในขณะที่ชุด ELISA แบบดั้งเดิมจะทดสอบได้เพียง 80 ตัวอย่างเท่านั้น ดังนั้น Instant ELISA kit ช่วยคุณประหยัดทั้งเวลาและเงินอีกด้วย

ดูรายการ ELISA kit เพิ่มเติมได้ที่
https://www.thermofisher.com/us/en/home/life-science/antibodies/immunoassays/elisa-kits/elisa-kit-formats.html หรือติดต่อแผนก Technical support e-mail: TAS@3nholding.com หรือฝ่ายงาน Life Science product โทร 022748331


X