Product Articles

Laboratory

เครื่องวิเคราะห์ค่าการดูดกลืนแสงระดับมิลลิลิตร และไมโครลิตร (Microvolume Spectrometer)

เครื่องวิเคราะห์ค่าการดูดกลืนแสง และวิเคราะห์ปริมาณดีเอ็นเอ-โปรตีนระดับไมโครลิตร โดยใช้หลักการการดูดกลืนแสง (Microvolume Spectrometer) เป็นเทคโนโลยีของบริษัท KLAB ประเทศเกาหลีใต้ เป็นเครื่องที่มีการออกแบบให้สามารถใช้งานได้อย่างสะดวกสบายสามารถวิเคราะห์ตัวอย่างในระดับไมโครลิตร และสามารถวิเคราะหืตัวอย่างระดับมิลลิลิตรได้ในเครื่องเดียว และเครื่องยังออกแบบให้สามารถควบคุมการทำงานแบบสัมผัส แสดงผลในรูปแบบหน้าจอสี ขนาด 7 นิ้ว โดยเครื่องมีข้อดีดังนี้

  1. เครื่องสามารถตรวจวัดตัวอย่างได้ 2 รูปแบบ คือ รูปแบบหยดตัวอย่างระดับไมโครลิตร (microvolume sample) และรูปแบบของคิวเวทระดับมิลลิลิตร (Cuvette)
  2. เครื่องสามารถวัดตัวอย่างปริมาตรน้อยที่สุด (Minimum Sample Size) เท่ากับ 1 µl
  3. แหล่งกำเนิดแสง (Light source) เป็น Xenon flash lamp
  4. ตัววิเคราะห์การดูดกลืนแสง (Detector) เป็น CMOS
  5. สามารถวัดค่าการดูดกลืนแสงได้ในช่วงประมาณ 190 นาโนเมตร ถึง 850 นาโนเตร
  6. มีค่าความถูกต้องการความยาวคลื่น (Wavelength accuracy) เท่ากับ ± 1 นาโนเมตร
  7. มีค่าความละเอียดในการวัดค่าความยาวคลื่น (Spectral resolution) เท่ากับ 1.0 นาโนเมตร

หากอยากลองสัมผัสถึงเทคโนโลยีเครื่องวิเคราะห์ค่าการดูดกลืนแสงระดับมิลลิลิตร และไมโครลิตร (Microvolume Spectrometer)

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://klabkiswire.com/english/020101# หรือ สอบถามรายละเอียดสินค้าเพิ่มเติมได้ที่ แผนก Laboratory Product Division e-mail: laboratory@gibthai.com โทร. 02-2748331

บทความโดย: ณัฐวุฒิ คงกล่อม
ตำแหน่ง Product Application Specialist Manager


X