Product Articles

Laboratory

เครื่องวิเคราะห์ค่าการดูดกลืนแสงอะตอม (Atomic Absorption Spectroscopy)

 

เครื่องวิเคราะห์ค่าการดูดกลืนแสงอะตอม (Atomic Absorption Spectroscopy: AAS) ยี่ห้อ Aurora เป็นผลิตภัณฑ์ของประเทศแคนาดา เครื่อง AAS สามารถใช้วิเคราะห์หาปริมาณโลหะชนิดต่างๆ ที่อยู่ในรูปสารละลายไอออน เช่น Ca2+, Cu2+, Fe3+, Mn2+, Na+ และ Zn2+ เป็นต้น ตัวอย่างเช่น การหาปริมาณธาตุ Fe, Mn ในตัวอย่างน้ำ และการหาปริมาณธาตุ Na, K ในตัวอย่างอาหาร เป็นต้น

ลักษณะการวิเคราะห์จะใช้ความร้อนนการเผาไหม้สารละลายตัวอย่าง โดยใช้เปลวไฟ (Flame) หรือแท่นเผาไหม้ไฟฟ้าชนิดแกรไฟต์ (Graphite)

โดยการเลือกใช้การเผาไหม้ขึ้นอยู่กับความเข้มข้นของตัวอย่างและปริมาตรของตัวอย่างที่ใช้วิเคราะห์ ซึ่งสารละลายตัวอย่างผ่านการเผาไหม้ จะเกิดการแตกตัว เป็นไอออนอยู่ในรูปของออกไซด์ หรือ อะตอมเสรีของธาตุ ปรากฏการณ์นี้จะทำให้อิเล็กตรอนของธาตุเกิดการเปลี่ยนแปลงระดับพลังงานจากสภาวะพื้น (Ground stage) ไปสู่สภาวะกระตุ้น (Excited stage) โดยอาศัยการดูดกลืนแสง (Absorption) ที่ความยาวคลื่นที่เฉพาะเจาะจง ซึ่งขึ้นอยู่กับชนิดของธาตุ เมื่อนำค่าความเข้มข้นเริ่มต้นของแสง (Io) มาคำนวนผลกับค่าความเข้มข้นสุดท้ายหลังจากถูกดูดกลืนแสง (I1) จะได้ “ค่าการดูดกลืน (Absorbance, A)” ซึ่งค่าการดูดกลืนแสงจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับความเข้มข้นของธาตุที่อยู่ในสารละลายตัวอย่าง

หากอยากลองสัมผัสถึงเครื่องวิเคราะห์ค่าการดูดกลืนแสงอะตอม (Atomic Absorption Spectroscopy) ยี่ห้อ Aurora ประเทศแคนาดา
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หรือ สอบถามรายละเอียดสินค้าเพิ่มเติมได้ที่ https://www.aurorabiomed.com/atomic-absorption-spectroscopy/
แผนก Laboratory Product Division e-mail: laboratory@gibthai.com โทร. 02-2748331

บทความโดย: ณัฐวุฒิ คงกล่อม
ตำแหน่ง Product Application Specialist Manager


X