Product Articles

Life Science

Dynabeads™ Intact Virus Enrichment (optimized for SARS-CoV-2)

 

           การระบาดใหญ่ของ COVID-19 ทำให้มีการตรวจหาไวรัสโคโรนา SARS-CoV-2 ด้วย Real-Time PCR และ Sequencing กันอย่างแพร่หลาย แต่การวิจัยไวรัสโคโรนา SARS-CoV-2 นั้นมีความจำเป็นอย่างมากที่จะต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับการทำงานของไวรัสและระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย รวมไปถึงวิวัฒนาการของไวรัสด้วย เพื่อนำไปสู่วิธีการพัฒนาวัคซีนและวิธีการรักษาใหม่ๆ ดังนั้นจึงมีความต้องการอย่างมากที่จะศึกษาไวรัสโคโรนา SARS-CoV-2 ที่อยู่ในสภาพสมบูรณ์ (Intact virus) รวมไปถึง Virus-like particles (VLPs) ซึ่งเป็นอนุภาคที่มีเฉพาะโปรตีนของไวรัสเท่านั้น และไม่มีกรดนิวคลีอิกอื่นๆ รวมอยู่ด้วย ซึ่งถูกนำไปใช้อย่างกว้างขวางในงานวิจัยทางด้านโปรตีโอมิกของไวรัส

          ทางแบรนด์ Invitrogen® จากบริษัท Thermo Fisher Scientific ประเทศสหรัฐอเมริกา จึงได้มีสินค้าตัวใหม่ ที่พัฒนาขึ้น เพื่อเข้ามาช่วยงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับไวรัสโคโรนา SARS-CoV-2 ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นั่นคือ Dynabeads Intact Virus Enrichment (optimized for SARS-CoV-2) เป็นอนุภาคแม่เหล็ก (Magnetic beads) ขนาด 1 ไมครอน (µm) ที่มีประจุบวกอยู่ภายใน (Strong anion) ซึ่งสามารถจับกับโมเลกุลของไวรัสซึ่งมีลักษณะเป็น Vesicle หรือ โมเลกุลที่มีประจุเป็นลบได้เป็นอย่างดี และอนุภาคแม่เหล็กนี้ถูกออกแบบมาให้เหมาะสมกับการจับไวรัสโคโรนา SARS-CoV-2 ที่มีชีวิตอยู่ในสภาพสมบูรณ์ (Intact virus) จากอาหารเลี้ยงเซลล์ (Dilute cell culture) และอาหารสำหรับเก็บไวรัสส่งตรวจ (Virus transport media)

          การช่วยรวบรวมปริมาณของไวรัสโคโรนา SARS-CoV-2 จากตัวอย่างที่ต้องการแยกไวรัสออกมาด้วยอนุภาคแม่เหล็กนี้ เกิดขึ้นได้ด้วยเวลาเพียง 20 นาที และใช้เวลาเพียง 10 นาที ในการแยกไวรัสที่จับอยู่กับอนุภาคแม่เหล็กนี้ออกจากกัน ซึ่งถือเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้ดีขึ้นและรวดเร็วมากขึ้น ไวรัสที่อยู่ในสภาพสมบูรณ์ที่แยกได้สามารถนำไปเพาะเลี้ยงต่อได้ หรือใช้ในการทดสอบสำหรับงานวิจัยอื่นๆ ต่อไป อาทิ นำไปสกัดอาร์เอ็นเอ เพื่อตรวจสอบยีนที่สนใจ เช่น ไวรัสโคโรนา SARS-CoV-2 หรือการศึกษาโปรตีนของไวรัส เป็นต้น

          Dynabeads Intact Virus Enrichment (optimized for SARS-CoV-2) สามารถทำงานได้ทั้งแบบ Manual และในเชิง High-throughput โดยการทำงานร่วมกับเครื่องสกัดอัตโนมัติ เพื่อการทำงานที่สะดวก และรวดเร็ว ทางเราขอแนะนำการใช้อนุภาคแม่เหล็กนี้ในแบบ Manual ซึ่งเพียงใช้ร่วมกับ Magnetic bar ที่เหมาะสม ได้แก่ DynaMag magnet ดังภาพด้านล่างนี้

DynaMag magnet

 

วิธีการใช้ Dynabeads Intact Virus Enrichment (optimized for SARS-CoV-2) ด้วยระบบแบบ Manual ร่วมกับ DynaMag magne

ตารางปริมาณการใช้ Dynabeads ที่เหมาะสมกับตัวอย่างไวรัสที่ต้องการ

ปริมาณตัวอย่างไวรัส

ปริมาณ Dynabeads

1 มิลลิลิตร

20 ไมโครลิตร

5 มิลลิลิตร

100 ไมโครลิตร

20 มิลลิลิตร

400 ไมโครลิตร

จากนั้นเข้าสู่ขั้นตอนการทำงาน ดังนี้

1. ทำการล้าง Dynabeads ตามปริมาณที่แนะนำดังตาราง

2. เติม Dynabeads ที่ล้างแล้วลงไปในตัวอย่าง และบ่มที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 10 นาที

3. ล้าง Dynabeads ที่จับอยู่กับไวรัส เพื่อกำจัดสิ่งปนเปื้อนที่ไม่ได้จับกับ bead

4. แยกไวรัสออกจาก Dynabeads (ใช้เวลาประมาณ 10 นาที) เพื่อนำไวรัสไปใช้ในการทดลองต่อไป ได้แก่ นำไปสกัดอาร์เอ็นเอ เพื่อตรวจสอบยีนที่สนใจ เช่น ไวรัสโคโรนา SARS-CoV-2 หรือการศึกษาโปรตีนของไวรัส

คุณสมบัติเด่นของ Dynabeads Intact Virus Enrichment มีดังนี้

• Fast isolation: สามารถแยกไวรัสโคโรนา SARS-CoV-2 ในสภาพสมบูรณ์ (intact virus) ได้อย่างรวดเร็ว ภายในเวลาเพียง 20 นาที

• Simple automation: สามารถใช้ร่วมกับเครื่องสกัดอัตโนมัติได้

• High throughput: สามารถทำงานในเชิง High throughput ได้ โดยใช้ร่วมกับเครื่องสกัดอัตโนมัติ

• Functional virus: ไวรัสในสภาพสมบูรณ์ (Intact virus) ที่แยกได้ สามารถนำไปใช้ในการทำงานอื่นๆ ต่อไปได้ ได้แก่ นำไปสกัดอาร์เอ็นเอ เพื่อตรวจสอบยีนที่สนใจ เช่น ไวรัสโคโรนา SARS-CoV-2

• Release: อนุภาคแม่เหล็กนี้ สามารถทำให้แยกไวรัสออกมาได้อย่างง่ายดาย ภายในเวลาประมาณ 10 นาที

บทความโดย:สุวิตรา เสถียรอนันต์กุล

ตำแหน่ง:Technical Application Specialist for Molecular Biology Products

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม: https://www.thermofisher.com/order/catalog/product/10700D#/10700D

หรือติดต่อแผนก Technical support e-mail: TAS@3nholding.com หรือฝ่ายงาน Life Science product โทร 02-274-8331


X