Product Articles

Life Science

Protein Assay using Fluorescent Dye Method

 

          การหาปริมาณความเข้มข้นของตัวอย่างโปรตีนเป็นอีกส่วนสำคัญของการทำงานวิจัยใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสกัดโปรตีน (Protein Extraction) การทำให้โปรตีนบริสุทธิ์ (Protein Purification) การติดฉลากโปรตีน (Protein Labeling) รวมถึงการวิเคราะห์ปริมาณโปรตีน (Protein Analysis) อีกด้วย ซึ่งวิธีการแรกๆ ที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป คือ การหาปริมาณโปรตีน โดยอาศัยหลักการดูดกลืนแสง (UV Absorption) ที่ความยาวคลื่น 280 นาโนเมตร เป็นวิธีที่ง่าย ไม่ต้องใช้น้ำยาใดเข้าทำปฏิกิริยา แต่เป็นวิธีที่มีโอกาสเกิดความผิดพลาดได้สูงจากตัวอย่างโปรตีนที่มีส่วนผสมอื่น เช่น Cell Lysates ไม่มีความจำเพาะต่อตัวอย่างโปรตีนเท่าที่ควร ดังนั้น จึงมีการพัฒนาวิธีการวัดปริมาณโปรตีน โดยใช้น้ำยา หรือสารเคมีเข้ามาช่วยทำปฏิกิริยา เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนสีขึ้น เมื่อน้ำยานั้นๆ เข้าจับกับตัวอย่างโปรตีนตามสัดส่วนที่เหมาะสม และเปรียบเทียบปริมาณตัวอย่างโปรตีนที่ได้กับกราฟมาตรฐาน (Standard Curve) ได้แก่ BCA Assay, Lowry Assay (ทั้งสองอยู่ภายใต้หลักการ Biuret Method) และวิธี Bradford (ภายใต้หลักการ Colorimetric dye base method) เหล่านี้เป็นวิธีการที่เป็นที่รู้จักกันในวงกว้างของงานวัดปริมาณความเข้มข้นของตัวอย่างโปรตีน แต่ยังมีข้อจำกัดบางส่วน เช่น ไม่เข้ากันกับสารบางชนิด อาทิ สารที่ลดการทำงานของ Copper, ลดการทำงานของ Reducing agents จำพวก DTT หรือไม่เข้ากันกับสารลดแรงตึงผิว (Detergents) ได้ เป็นต้น1

          ต่อมา จึงได้มีการคิดค้น พัฒนา และปรับเพิ่มความสามารถในการวัดปริมาณความเข้มข้นของตัวอย่างโปรตีนที่เพิ่มประสิทธิภาพหลากหลายด้าน อันได้แก่ การมีความไวต่อการวัดที่ดีเยี่ยม (Excellent Sensitivity) ใช้ปริมาณตัวอย่างน้อยมาก (Requiring Less Protein Sample) และยังเป็นวิธีที่เวลา (Timing) ไม่ได้เป็นปัจจัยสำคัญสำหรับการทำงานของน้ำยา และนี่คือ วิธีที่ใช้หลักการ “Fluorescent dye Method”1

          ในการนี้ ทางแบรนด์ Invitrogen ภายใต้บริษัท Thermo Fisher Scientific ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดทำน้ำยาที่ช่วยวัดปริมาณความเข้มข้นของตัวอย่างโปรตีนที่มีประสิทธิภาพสูง ภายใต้หลักการ “Fluorescent dye Method” ที่ชื่อว่า Qubit™ Protein Assay Kit และล่าสุดกับ Qubit™ Protein BR Assay Kit เป็นน้ำยาที่ใช้ผสมกับตัวอย่างที่ต้องการวัดปริมาณเพียง 1-20 ไมโครลิตร และมีสารที่ใช้เตรียมสำหรับ Standard Curve มาให้ ช่วยลดระยะเวลาในขั้นตอนการวัดปริมาณโปรตีนลงไปได้เยอะมาก นอกจากนี้ ยังเป็นน้ำยาที่มีความจำเพาะเจาะจงต่อตัวอย่างที่ต้องการ และทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถึงแม้ว่าตัวอย่างโปรตีนอาจจะมีการปนเปื้อนจากสารเคมีอื่นๆ ที่มาจากการเตรียมตัวอย่าง ได้แก่ Detergents, Reducing agents จำพวก DTT, β-mercaptoethanol เกลือ หรือสารพันธุกรรม (Nucleic Acids) เป็นต้น

          และแน่นอนว่า น้ำยา Qubit™ Protein Assay Kit และล่าสุดกับ Qubit™ Protein BR Assay Kit เมื่อผสมกับตัวอย่างที่ต้องการวัดปริมาณเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้องแม่นยำ จะต้องนำไปตรวจวัดด้วยเครื่อง Qubit™ Fluorometer สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับเครื่องนี้ได้จาก

https://www.gibthai.com/service/article_detail/289

          คุณสมบัติหลักๆ ของน้ำยา Qubit™ Protein Assay Kit และ Qubit™ Protein BR Assay Kit ได้มีการรวบรวม และสรุปมาดังตารางที่ 1 ดังนี้

อ้างอิง: 1. https://www.thermofisher.com/th/en/home/life-science/protein-biology/protein-biology-learning-center/protein-biology-resource-library/pierce-protein-methods/overview-protein-assays.html#passays

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม: 

Qubit™ Protein Assay Kit:  http://www.thermofisher.com/order/catalog/product/Q33211#/Q33211

Qubit™ Protein BR Assay Kit: https://www.thermofisher.com/order/catalog/product/A50668#/A50668

หรือติดต่อแผนก Technical Support e-mail: TAS@3nholding.com

หรือฝ่ายงาน Life Science Product โทร 02-274-8331

บทความโดย: ช่อลัดดา ผิวเพชร

ตำแหน่ง: Senior Technical Application Specialist for Molecular Biology Products


X