Gibthai Training Status : สถานะการเข้าร่วมฝึกอบรม/สัมมนา

ความรู้พื้นฐานของเครื่อง Atomic Absorption Spectroscopy (AAS) และการประยุกต์ใช้

วันที่ 11 เมษายน 2561 ณ ศูนย์ฝึกอบรมกิบไทย ชั้น 4 บริษัท กิบไทย จำกัด กรุงเทพมหานคร

สถานะการเข้าร่วมฝึกอบรม / สัมมนา : จำนวนที่นั่งว่าง 14 / รับจำนวน 30

No. ชื่อ-สกุลผู้เข้าร่วมอบรบ/สัมมนา หน่วยงาน/สถานบัน วันที่สมัคร Status
1
ผศ. พรพรรณ วิวิธนาภรณ์ เภสัชวิทยา  มหิดล 2018-03-12 16:08:13 ยืนยันสิทธิ์การเข้าสัมมนา
2
นางสาว ฤดีมาศ ยุบลพันธุ์ เภสัชวิทยา  มหิดล 2018-03-12 16:08:18 ยืนยันสิทธิ์การเข้าสัมมนา
3
นาย ณัฐชัย ภาณุโสภณ งานบริหารเครื่องมือกลาง  มหาวิทยาลัยมหิดล 2018-03-12 20:50:12 ยืนยันสิทธิ์การเข้าสัมมนา
4
นางสาว ชวิศา พรมลาไชย งานบริหารเครื่องมือกลาง  มหาวิทยาลัยมหิดล 2018-03-12 20:56:50 ยืนยันสิทธิ์การเข้าสัมมนา
5
ดร. กมลวรรณ ชูชีพ เทคโนโลยีชีวภาพ  สจล. วิทยาเขตชุมพรฯ 2018-03-12 22:28:28 รอการยืนยันสิทธิ์
6
ดร. นิชธิมา ระย้าแก้ว ฝ่ายประกันคุณภาพ  เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จำกัด (มหาชน) 2018-03-13 08:02:17 ยืนยันสิทธิ์การเข้าสัมมนา
7
นางสาว อภิชดา จันทร์ต๊ะคำ เคมี  เชียงใหม่ 2018-03-14 16:40:21 ยืนยันสิทธิ์การเข้าสัมมนา
8
นางสาว ศิวาพร นิลใย กายวิภาคศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2018-03-15 15:58:21 ยืนยันสิทธิ์การเข้าสัมมนา
9
นางสาว รัชฎาวรรณ บุญเศษ ควบคุมคุณภาพ  ศูนย์ผลิตผลิตภัณฑ์จากพลาสมา 2018-03-16 15:01:37 ยืนยันสิทธิ์การเข้าสัมมนา
10
คุณ วิญญู สิชฌรังษี Electrical Engineering  Kasetsart University 2018-03-16 15:01:53 ยืนยันสิทธิ์การเข้าสัมมนา
11
นางสาว นภาพร เกตุเผือก -  - 2018-03-16 15:05:58 ยืนยันสิทธิ์การเข้าสัมมนา
12
นางสาว ณัฐิกา ใจสมุทร ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์  กรุงเทพ พยาธิ-แลป จำกัด 2018-03-19 08:37:35 ยืนยันสิทธิ์การเข้าสัมมนา
13
ดร. อรอุษา ธรรมเสริมสร้าง สถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์  มหาวิทยาลัยมหิดล 2018-03-19 09:46:26 ยืนยันสิทธิ์การเข้าสัมมนา
14
คุณ หัตถพันธ์ วิปันโส สถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์  มหิดล 2018-03-19 12:50:41 ยืนยันสิทธิ์การเข้าสัมมนา
15
นางสาว สุภาพร สุภีโส เทคโนโลยีชีวภาพและห้องปฏิบัติการ  บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส จำกัด 2018-03-23 13:14:07 ยืนยันสิทธิ์การเข้าสัมมนา
16
นางสาว พรนภา ขาวมาก เทคโนโลยีชีวภาพและห้องปฏิบัติการ  บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส จำกัด 2018-03-23 13:24:25 ยืนยันสิทธิ์การเข้าสัมมนา
17
นางสาว รัฎดาพร สาริบุตร QA  เบทาโกร 2018-03-28 12:10:46 รอการยืนยันสิทธิ์
18
นางสาว รุ่งนภา ครบพร Sales Support and Product Specialist  คลาริตัส จำกัด 2018-04-05 13:21:18 รอการยืนยันสิทธิ์
19
นางสาว ภคินี กังวาลนรากุล Agilent Product Sales Specialist  คลาริตัส จำกัด 2018-04-05 13:30:17 รอการยืนยันสิทธิ์
20
นาย กรกช ปิยะผกา Product Sales Executive  คลาริตัส จำกัด 2018-04-05 13:34:36 รอการยืนยันสิทธิ์
21
นาย ธิตินันท์ธวิท ชัยธรธนารัตน Product Sales Executive  คลาริตัส จำกัด 2018-04-05 13:46:15 รอการยืนยันสิทธิ์
22
นางสาว วัลลยา อุบลพงษ์ Product Sales Executive  คลาริตัส จำกัด 2018-04-05 13:55:28 รอการยืนยันสิทธิ์
23
นางสาว เอมพิกา เอมทอง วิเคราะห์  กรุงเทพ อาร์ไอเอ แล็บ จำกัด 2018-04-05 16:55:02 ยืนยันสิทธิ์การเข้าสัมมนา

ตรวจสอบที่นั่งว่างก่อนการสมัครได้ที่ www.gibthai.com/training/schedule

ตรวจสอบที่นั่ง

สมัครลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์กิบไทย www.gibthai.com/training/schedule

ลงทะเบียน

โอนเงินค่าจองสิทธิ์การเข้าฝึกอบรม/สัมมนา 500 บาท (ไม่รวมค่าธรรมเนียมการโอน) มายังชื่อบัญชี นางปพิชญา สกิดใจ บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 807-2-21379-4 ธนาคารกสิกรไทย จำกัด สาขารัชดาภิเษก ห้วยขวาง

โอนเงินจองสิทธิ์

แจ้งข้อมูลและแนบใบสำคัญการโอนเงิน ภายใน 24 ชั่วโมง หลังการสมัคร ผ่านทางเว็บไซต์กิบไทย www.gibthai.com/training/payment มิฉะนั้นจะถือว่าการสมัครยังไม่สมบูรณ์

แจ้งข้อมูลและแนบ
ใบสำคัญการโอนเงิน

รอการแจ้งยืนยันสิทธิ์การเข้าฝึกอบรม/สัมมนา จากศูนย์ฝึกอบรม (ทางอีเมล์/โทรศัพท์)

รอการแจ้งยืนยันสิทธิ์

ตรวจสอบสถานะการยืนยันสิทธิ์ผ่านทางเว็บไซต์ www.gibthai.com/training/schedule

ตรวจสอบสถานะ
การยืนยันสิทธิ์

แจ้งศูนย์ฝึกอบรมอย่างน้อย 3 วันทำการก่อนวันฝึกอบรม/สัมมนา กรณียกเลิกการเข้าร่วมฯ หรือไม่สามารถเข้าร่วมได้ สามารถส่งตัวแทนมาได้

เข้าร่วมฝึกอบรม
/สัมมนา

มอบประกาศนียบัตรให้กับผู้เข้าร่วมฝึกอบรมในภาคบรรยายและปฏิบัติ ครบหลักสูตร 2 วัน เท่านั้น

มอบประกาศนียบัตร
(เฉพาะการฝึกอบรม)

ผู้เข้าร่วมฝึกอบรม/สัมมนาจะได้รับค่าจองสิทธิ์ฯ คืน หลังเสร็จสิ้นการฝึกอบรมวันสุดท้ายเท่านั้น (กรณีแจ้งยกเลิกช้า หรือไม่สามารถเข้าร่วมฯ ได้ ขอสงวนสิทธิ์คืนเงินค่าจองสิทธิ์ฯ เพียงครึ่งหนึ่งเท่านั้น)

รับค่าจองสิทธิ์ฯ คืน

การยกเลิก
การจัดการฝึกอบรม/สัมมนา

กรณีผู้สมัครน้อยเกินไป ซึ่งจะแจ้งให้ผู้สมัคร
ทราบอย่างน้อย 3 วันทำการก่อนการฝึกอบรม
/สัมมนา ทั้งนี้ผลการพิจารณาของ
ศูนย์ฝึกอบรมถือเป็นที่สิ้นสุด
ติดต่อศูนย์ฝึกอบรม

การลงทะเบียน

คุณปพิชญา สกิดใจ (ผู้ประสานงานศูนย์ฝึกอบรม)
โทรศัพท์ : 02-2748331 ต่อ 3515 หรือ 085-1503100
อีเมล์ : training@gibthai.com

รายละเอียดฝึกอบรม

คุณช่อลัดดา ผิวเพชร ( Modulator )
โทรศัพท์ 02-2748331 ต่อ 3516 หรือ 090-8942804
X