Gibthai Training Schedule : ตารางฝึกอบรม / สัมมนา

หลักการด้านความปลอดภัยทางชีวภาพสำหรับห้องปฏิบัติการ

วันที่ 13 มีนาคม 2561 ณ ศูนย์ฝึกอบรมกิบไทย ชั้น 4 บริษัท กิบไทย จำกัด กรุงเทพมหานคร

Available Seat: จำนวนที่นั่งว่าง 0 / รับจำนวน 40

การจองสิทธิ์ และโอนชำระเงิน

ค่าจองสิทธิ์
500 บาท / ท่าน
(คืนให้สำหรับผู้ฝึกอบรม/สัมมนา
ที่จบหลักสูตรเท่านั้น)
กรุณาส่งหลักฐานการชำระเงิน
ค่าจองสิทธิ์ จำนวน 500 บาท
ภายใน 24 ชั่วโมง หลังการสมัครผ่านหน้าเว็บไซต์
เพื่อยืนยันการเข้าร่วมอบรมและสัมมนา มิฉะนั้นจะถือว่าการสมัครยังไม่สมบูรณ์ (ในกรณีที่ท่านได้รับการยืนยันสิทธิ์แล้ว
ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงวันในการฝึกอบรม/สัมมนาได้
และสิทธิ์การเข้าร่วมอบรม/สัมมนาจะยึดตามลำดับการส่งหลักฐานการชำระเงินเท่านั้น มิใช่ลำดับการสมัครผ่านหน้าเว็บไซต์)

การโอนเงิน
ชื่อบัญชี นางปพิชญา สกิดใจ
บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 807-2-21379-4
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด สาขารัชดาภิเษก ห้วยขวาง (กรณีมีค่าธรรมเนียมการโอน ผู้สมัครต้องรับผิดชอบเอง)

การส่งหลักฐานการโอนเงิน
ส่งข้อมูลหลักฐานการโอนเงินผ่านช่องทางเว็บไซต์
https://www.gibthai.com/training/payment

รายละเอียด

ระยะเวลา : หลักสูตร 1 วัน เวลา 8.30 - 15.30 น.
จำนวนผู้เข้าฝึกอบรม : 40 ท่าน  (สำรองที่นั่ง ภายในวันที่ 6 มีนาคม 2561 )
ขอสงวนสิทธิ์สถาบันละ 2 หน่วยงาน (หน่วยงานละ 2 ท่าน)
การฝึกอบรม : ภาษาไทย
ค่าจองสิทธิ์การฝึกอบรม : 500 บาท / ท่าน
กรุณาส่งหลักฐานการชำระเงินค่าจองสิทธิ์ จำนวน 500 บาท ภายใน 24 ชั่วโมง
หลังการสมัครผ่านหน้าเว็บไซต์  เพื่อยืนยันการเข้าร่วมอบรม/สัมมนา มิฉะนั้นจะถือว่าการสมัครยังไม่สมบูรณ์

(ในกรณีที่ท่านได้รับการยืนยันสิทธิ์แล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงวันในการฝึกอบรม/สัมมนาได้
และสิทธิ์การเข้าร่วมอบรม/สัมมนาจะยึดตามลำดับการส่งหลักฐานการชำระเงินเท่านั้น มิใช่ลำดับการสมัครผ่านหน้าเว็บไซต์)
การโอนเงิน : ชื่อบัญชี นางปพิชญา สกิดใจ บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 807-2-21379-4
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด สาขารัชดาภิเษก ห้วยขวาง
(กรณีมีค่าธรรมเนียมการโอน ผู้สมัครต้องรับผิดชอบเอง)
การส่งหลักฐานการโอนเงิน : ส่งข้อมูล และหลักฐานการโอนเงินผ่านช่องทางเว็บไซต์ ได้ที่
http://www.gibthai.com/training/payment

ทางบริษัทจะทำการตอบกลับไปเพือยืนยันการลงทะเบียน ผู้ที่ได้รับการตอบกลับเท่านั้น จึงจะมีสิทธิ์เข้าร่วมอบรม/สัมมนาได้
ติดต่อศูนย์ฝึกอบรมกิบไทย 

การลงทะเบียน : คุณปพิชญา สกิดใจ
Gibthai Training Center (ผู้ประสานงานศูนย์ฝึกอบรม)
โทรศัพท์ 02-2748331 ต่อ 3515 หรือ 085-1503100
รายละเอียดการฝึกอบรม/สัมมนา: คุณช่อลัดดา ผิวเพชร
Gibthai Training Center Modulator
โทรศัพท์ 02-2748331 ต่อ 3516
อีเมล์ / เว็บไซต์ : training@gibthai.com
http://www.gibthai.com/training/schedule

ตารางการสัมมนา
วันที่ 13 มีนาคม 2561

เวลา

หัวข้อบรรยาย
08.30-09.00 . ลงทะเบียน / เปิดงาน
09.00-10.00 . การประเมินความเสี่ยงของเชื้อจุลินทรีย์ และการจำแนกเชื้อจุลินทรีย์ที่มีอยู่ในห้องปฏิบัติการ
(บรรยายโดย รองศาสตราจารย์เภสัชกร ดร. ชลภัทร สุขเกษม)
10.00-10.20 รับประทานอาหารว่าง
10.20-11.15 การเลือกห้องปฏิบัติการชีวนิรภัยตามระดับความเสี่ยง
(บรรยายโดย รองศาสตราจารย์เภสัชกร ดร. ชลภัทร สุขเกษม)
11.15-12.00 หลักการพื้นฐานด้านความปลอดภัยทางชีวภาพสำหรับห้องปฏิบัติการ
(บรรยายโดย รองศาสตราจารย์เภสัชกร ดร. ชลภัทร สุขเกษม)
12.00-13.00 รับประทานอาหารกลางวัน
13.00-14.00 . การเลือกชนิดตู้ชีวนิรภัย และหลักการใช้งานตู้ชีวนิรภัย
(บรรยายโดย คุณสุนทร โคตรสุ)
14.00-15.00 . สาธิตการใช้งานของตู้ชีวนิรภัย
(สาธิตโดย คุณสุนทร โคตรสุ และคุณธนากร ยิ้มใย)
15.00-15.30 . ถาม-ตอบ / ปิดงาน

วิทยากร

1.รองศาสตราจารย์เภสัชกร ดร. ชลภัทร สุขเกษม หัวหน้าห้องปฏิบัติการเภสัชพันธุศาสตร์ ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
2.คุณสุนทร โคตรสุ Product manager of Haier Bio-Medical บริษัท กิบไทย จำกัด
3.คุณธนากร ยิ้มใย Technical Application Specialist (Scientific Equipment Product) บริษัท กิบไทย จำกัด

 

ทางบริษัทจะทำการตอบกลับไปเพือยืนยันการลงทะเบียน ผู้ที่ได้รับการตอบกลับเท่านั้น จึงจะมีสิทธิ์เข้าร่วมอบรมได้ขณะนี้จำนวนผู้สมัครได้ครบเต็มจำนวนเรียบร้อยแล้ว หากท่านต้องการฝึกอบรม/สัมมนาในเรื่องดังกล่าวกรุณาแจ้ง ชื่อ หน่วยงาน และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ ได้ที่ศูนย์ฝึกอบรมกิบไทย เพื่อรวบรวมจำนวนผู้สนใจและพิจารณาเปิดการฝึกอบรม/สัมมนารอบใหม่ต่อไป ขอบคุณค่ะติดต่อศูนย์ฝึกอบรม

การลงทะเบียน

คุณปพิชญา สกิดใจ (ผู้ประสานงานศูนย์ฝึกอบรม)
โทรศัพท์ : 02-2748331 ต่อ 3515 หรือ 085-1503100
อีเมล์ : training@gibthai.com

รายละเอียดฝึกอบรม

คุณช่อลัดดา ผิวเพชร ( Modulator )
โทรศัพท์ 02-2748331 ต่อ 3516 หรือ 090-8942804
X