Gibthai Training Schedule : ตารางฝึกอบรม / สัมมนา

ความรู้พื้นฐานของเครื่อง Atomic Absorption Spectroscopy (AAS) และการประยุกต์ใช้

วันที่ 11 เมษายน 2561 ณ ศูนย์ฝึกอบรมกิบไทย ชั้น 4 บริษัท กิบไทย จำกัด กรุงเทพมหานคร

Available Seat: จำนวนที่นั่งว่าง 14 / รับจำนวน 30

การจองสิทธิ์ และโอนชำระเงิน

ค่าจองสิทธิ์
500 บาท / ท่าน
(คืนให้สำหรับผู้ฝึกอบรม/สัมมนา
ที่จบหลักสูตรเท่านั้น)
กรุณาส่งหลักฐานการชำระเงิน
ค่าจองสิทธิ์ จำนวน 500 บาท
ภายใน 24 ชั่วโมง หลังการสมัครผ่านหน้าเว็บไซต์
เพื่อยืนยันการเข้าร่วมอบรมและสัมมนา มิฉะนั้นจะถือว่าการสมัครยังไม่สมบูรณ์ (ในกรณีที่ท่านได้รับการยืนยันสิทธิ์แล้ว
ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงวันในการฝึกอบรม/สัมมนาได้
และสิทธิ์การเข้าร่วมอบรม/สัมมนาจะยึดตามลำดับการส่งหลักฐานการชำระเงินเท่านั้น มิใช่ลำดับการสมัครผ่านหน้าเว็บไซต์)

การโอนเงิน
ชื่อบัญชี นางปพิชญา สกิดใจ
บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 807-2-21379-4
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด สาขารัชดาภิเษก ห้วยขวาง (กรณีมีค่าธรรมเนียมการโอน ผู้สมัครต้องรับผิดชอบเอง)

การส่งหลักฐานการโอนเงิน
ส่งข้อมูลหลักฐานการโอนเงินผ่านช่องทางเว็บไซต์
https://www.gibthai.com/training/payment

รายละเอียด

ระยะเวลา : หลักสูตร 1 วัน เวลา 9.00 - 16.30 น.
จำนวนผู้เข้าฝึกอบรม : 30 ท่าน  (สำรองที่นั่ง ภายในวันที่ 4 เมษายน 2561 )
ค่าจองสิทธิ์การฝึกอบรม : 500 บาท / ท่าน
กรุณาส่งหลักฐานการชำระเงินค่าจองสิทธิ์ จำนวน 500 บาท ภายใน 24 ชั่วโมง
หลังการสมัครผ่านหน้าเว็บไซต์  เพื่อยืนยันการเข้าร่วมอบรม/สัมมนา มิฉะนั้นจะถือว่าการสมัครยังไม่สมบูรณ์

(ในกรณีที่ท่านได้รับการยืนยันสิทธิ์แล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงวันในการฝึกอบรม/สัมมนาได้
และสิทธิ์การเข้าร่วมอบรม/สัมมนาจะยึดตามลำดับการส่งหลักฐานการชำระเงินเท่านั้น มิใช่ลำดับการสมัครผ่านหน้าเว็บไซต์)
การโอนเงิน : ชื่อบัญชี นางปพิชญา สกิดใจ บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 807-2-21379-4
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด สาขารัชดาภิเษก ห้วยขวาง
(กรณีมีค่าธรรมเนียมการโอน ผู้สมัครต้องรับผิดชอบเอง)
การส่งหลักฐานการโอนเงิน : ส่งข้อมูล และหลักฐานการโอนเงินผ่านช่องทางเว็บไซต์ ได้ที่
http://www.gibthai.com/training/payment

ทางบริษัทจะทำการตอบกลับไปเพื่อยืนยันการลงทะเบียน ผู้ที่ได้รับการตอบกลับเท่านั้น จึงจะมีสิทธิ์เข้าร่วมอบรม/สัมมนาได้
ติดต่อศูนย์ฝึกอบรมกิบไทย 

การลงทะเบียน : คุณปพิชญา สกิดใจ
Gibthai Training Center (ผู้ประสานงานศูนย์ฝึกอบรม)
โทรศัพท์ 085-1503100
รายละเอียดการฝึกอบรม/สัมมนา: คุณช่อลัดดา ผิวเพชร
Gibthai Training Center Modulator
โทรศัพท์ 090-8942804
อีเมล์ / เว็บไซต์ : training@gibthai.com
http://www.gibthai.com/training/schedule

ตารางการสัมมนา
วันที่ 11 เมษายน 2561

เวลา หัวข้อบรรยาย
9.00 – 9.30 น. ลงทะเบียน / เปิดงาน (Registration / Opening Ceremony)
9.30 – 10.30 น. ความรู้พื้นฐานของเครื่อง Atomic Absorption Spectroscopy (AAS)
(Basic knowledge of Atomic Absorption Spectroscopy; AAS)
10.30 – 11.00 น. รับประทานอาหารว่าง
11.00 – 12.00 น. การประยุกต์ใช้เครื่อง Atomic Absorption Spectroscopy (AAS)
(Application of Atomic Absorption Spectroscopy; AAS)
12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.45 น. นวัตกรรมของเครื่อง Atomic Absorption Spectroscopy (AAS)
ของ Aurora (Aurora innovation of Atomic Absorption Spectroscopy)
14.45 – 15.30 น. รับประทานอาหารว่าง
15.30 – 16.15 น. สาธิตการใช้งานเครื่อง Atomic Absorption Spectroscopy (AAS)
(Atomic Absorption Spectroscopy Demonstration)
16.15 - 16.30 น. ร่วมสนุกกับการแจกของที่ระลึก / ปิดงาน (Lucky draw / Closing Ceremony)

วิทยากร

1. รองศาสตราจารย์ ดร. อภิชาติ อิ่มยิ้ม อาจารย์ประจำ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2. Ms. Emma Liang Sales Manager of Thailand บริษัท Aurora ประเทศแคนาดา
3. คุณ ณัฐวุฒิ คงกล่อม Technical Application Specialist (Fermenter and Cell Cultivation) บริษัท กิบไทย จำกัด

 

 

ทางบริษัทจะทำการตอบกลับไปเพือยืนยันการลงทะเบียน ผู้ที่ได้รับการตอบกลับเท่านั้น จึงจะมีสิทธิ์เข้าร่วมอบรมได้ตรวจสอบที่นั่งว่างก่อนการสมัครได้ที่ www.gibthai.com/training/schedule

ตรวจสอบที่นั่ง

สมัครลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์กิบไทย www.gibthai.com/training/schedule

ลงทะเบียน

โอนเงินค่าจองสิทธิ์การเข้าฝึกอบรม/สัมมนา 500 บาท (ไม่รวมค่าธรรมเนียมการโอน) มายังชื่อบัญชี นางปพิชญา สกิดใจ บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 807-2-21379-4 ธนาคารกสิกรไทย จำกัด สาขารัชดาภิเษก ห้วยขวาง

โอนเงินจองสิทธิ์

แจ้งข้อมูลและแนบใบสำคัญการโอนเงิน ภายใน 24 ชั่วโมง หลังการสมัคร ผ่านทางเว็บไซต์กิบไทย www.gibthai.com/training/payment มิฉะนั้นจะถือว่าการสมัครยังไม่สมบูรณ์

แจ้งข้อมูลและแนบ
ใบสำคัญการโอนเงิน

รอการแจ้งยืนยันสิทธิ์การเข้าฝึกอบรม/สัมมนา จากศูนย์ฝึกอบรม (ทางอีเมล์/โทรศัพท์)

รอการแจ้งยืนยันสิทธิ์

ตรวจสอบสถานะการยืนยันสิทธิ์ผ่านทางเว็บไซต์ www.gibthai.com/training/schedule

ตรวจสอบสถานะ
การยืนยันสิทธิ์

แจ้งศูนย์ฝึกอบรมอย่างน้อย 3 วันทำการก่อนวันฝึกอบรม/สัมมนา กรณียกเลิกการเข้าร่วมฯ หรือไม่สามารถเข้าร่วมได้ สามารถส่งตัวแทนมาได้

เข้าร่วมฝึกอบรม
/สัมมนา

มอบประกาศนียบัตรให้กับผู้เข้าร่วมฝึกอบรมในภาคบรรยายและปฏิบัติ ครบหลักสูตร 2 วัน เท่านั้น

มอบประกาศนียบัตร
(เฉพาะการฝึกอบรม)

ผู้เข้าร่วมฝึกอบรม/สัมมนาจะได้รับค่าจองสิทธิ์ฯ คืน หลังเสร็จสิ้นการฝึกอบรมวันสุดท้ายเท่านั้น (กรณีแจ้งยกเลิกช้า หรือไม่สามารถเข้าร่วมฯ ได้ ขอสงวนสิทธิ์คืนเงินค่าจองสิทธิ์ฯ เพียงครึ่งหนึ่งเท่านั้น)

รับค่าจองสิทธิ์ฯ คืน

การยกเลิก
การจัดการฝึกอบรม/สัมมนา

กรณีผู้สมัครน้อยเกินไป ซึ่งจะแจ้งให้ผู้สมัคร
ทราบอย่างน้อย 3 วันทำการก่อนการฝึกอบรม
/สัมมนา ทั้งนี้ผลการพิจารณาของ
ศูนย์ฝึกอบรมถือเป็นที่สิ้นสุด
ติดต่อศูนย์ฝึกอบรม

การลงทะเบียน

คุณปพิชญา สกิดใจ (ผู้ประสานงานศูนย์ฝึกอบรม)
โทรศัพท์ : 02-2748331 ต่อ 3515 หรือ 085-1503100
อีเมล์ : training@gibthai.com

รายละเอียดฝึกอบรม

คุณช่อลัดดา ผิวเพชร ( Modulator )
โทรศัพท์ 02-2748331 ต่อ 3516 หรือ 090-8942804
X