“ มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัว 3N Holding Group
และเติบโตไปพร้อมๆ กัน ”

บริษัท กิบไทย จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2528 เราเป็น บริษัทแรก ๆ ที่ดำเนินธุรกิจ เป็นตัวแทน จำหน่ายผลิตภัณฑ์น้ำยา และเครื่องมือ สำหรับงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ชีวภาพ ให้แก่ มหาวิทยาลัย, สถาบันวิจัย, หน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึง โรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ

จากความเชื่อถือและการยอมรับที่ได้รับจากทุกฝ่าย ทำให้ วันนี้ กิบไทย ดำเนินธุรกิจด้วยความมั่น คงยาวนานมาเป็นระยะเวลา 30 ปี จนกลายเป็นแถวหน้าทางด้านเครื่องมือสำหรับงานวิจัยทาง วิทยาศาสตร์ชีวภาพ เพื่อรองรับทุกความต้องการของลูกค้า ให้ได้มากที่สุด เราเป็นตัวแทน จำหน่ายสินค้ากว่า 50 แบรนด์ จากทั่วโลก และยังรวมไปถึงการให้บริการแบบครบวงจร

กิบไทย ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหาร ทรัพยากรบุคคลเป็นอันดับต้นๆ เพื่อให้บุคลากรทีศักยภาพและ พัฒนาเติบโตในสายงานเราจึงส่งเสริมการฝึกอบรมให้กับ พนักงานอย่างต่อเนื่อง“ กิบไทย ยังตอบแทน พนักงานที่ทำงานอย่างเต็มความสามารถ ด้วยการให้สวัสดิการต่างๆ แก่พนักงาน ดังนี้ ”

ประกันสังคม

ตรวจสุขภาพประจำปี

การประกันชีวิตและ
ประกันอุบัติเหตุ

ทุนการศึกษา
บุตรพนักงาน

ฝึกอบรมทั้งภายใน
และภายนอกบริษัท

ท่องเที่ยวและ
งานเลี้ยงปีใหม่

เงินช่วยเหลือพนักงาน

โบนัสประจำปี


 ตำแหน่งทั้งหมด

IT Application Support (IT& Graphic Design)
จำนวน 1 ตำแหน่ง

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. สนับสนุนให้บริการระบบ Business Solution : ERP , CRM , HRMi , MyAccount , Fix Assets , Email Service , Web Service System , Website และระบบไอทีอื่นๆที่ได้รับมอบหมายของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ
 2. สนับสนุนให้บริการงานไอทีเบื้องต้น : Computer , Window , Software และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
 3. ทดสอบระบบ UAT (User Acceptance Test) จากการ Implement & Customize ความต้องการของผู้ใช้งาน
 4. จัดหา/จัดซื้อระบบ-โปรแกรม หรือเทคโนโลยีที่สามารถสนับสนุนการทำงานของบริษัทใหม่ๆ
 5. จัดเก็บ/สำรองข้อมูลและกู้ข้อมูล เพื่อป้องกันการสูญหายของข้อมูล
 6. จัดทำคู่มือ-สื่อการสอนการใช้งานระบบหรือโปรแกรมต่างๆและเอกสารที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดฝึกอบรมผู้ใช้งาน
 7. ประสานงานกับบริษัทหรือส่วนงานที่เกี่ยวข้อง
 8. ตามงานระบบไอทีอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. อายุ 24 ปีขึ้นไป
 2. ระดับปริญญาตรี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ, วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์, ระบบสารสนเทศ, เทคโนโลยีสารสนเทศ
 3. มีประสบการณ์ด้านการสนับสนุนงานระบบ ERP-งานบัญชี(เป็นหลัก), ระบบ Accounting(เป็นหลัก), ระบบการขาย CRM และ ระบบที่เกี่ยวข้องความรับผิดชอบ อย่างน้อง 1 ปีขึ้นไป
 4. มีความรู้ด้านเทคนิค/การใช้งานระบบ ERP , Accounting ,CRM
 5. มีความรู้ด้านเทคนิค/การใช้งานระบบงานไอที Computer, Window, OS, Software, Website, Technology Platform
 6. สามารถวิเคาระห์ปัญหา/การแก้ไขปัญหา และสื่อสารงานได้ดี
 7. มีความรับผิดชอบ
 8. มีความอดทน รักงานบริการ และเข้าใจการทำงานสนับสนุนผู้ใช้งาน
 9. สามารถปฏิบัติงานได้ทั้งในและนอกเวลางานปกติ และเดินทางไปต่างจังหวัดได้

 


เจ้าหน้าที่ควบคุมงานก่อสร้าง Booth / Event / Exhibition (3N Holding Group)
จำนวน 1 ตำแหน่ง

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ออกแบบงานโครงสร้าง Event หรือ Exhibition ตามโจทย์ที่ได้รับ ภายใต้งบประมาณที่กำหนดไว้
 • ประสานงานกับผู้รับเหมา เพื่อร่วมกันควบคุมงานก่อสร้างให้ดำเนินไปตามแผนงาน
 • ควบคุมดูแลงานติดตั้ง รื้อถอน และจัดเก็บโครงสร้างบูธ เพื่อสนับสนุนกิจกรรมทางการตลาดต่าง ๆ ของบริษัท
 • ทำสต็อค / ดูแล / ตรวจสอบ / ซ่อมบำรุง อุปกรณ์ออกบูธ และอุปกรณ์ส่งเสริมการตลาดต่าง ๆ ให้มีสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งาน
 • ติดต่อประสานงานและสื่อสารกับทีมงานแผนกต่าง ๆ ภายในบริษัท
 • ทำงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 • เพศชาย อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูงขึ้นไป สาขาโยธา การบริหารงานก่อสร้าง ออกแบบผลิตภัณฑ์ ออกแบบตกแต่งภายใน หรือสาขาอื่นๆที่้เกี่ยวข้อง
 • มีทักษะในการใช้โปรแกรม Auto CAD, SketchUp หรือโปรแกรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถทำงานนอกเวลางาน หรือออกต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว
 • สามารถขับรถกระบะ / รถตู้ได้ มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล 1 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านงานแสดงสินค้า, งานตกแต่งจะได้รับการพิจารณาเป็นเศษ
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้

Technical application specialist for Molecular and Immunology Products (Professional Diagnostics Division)
จำนวน 1 ตำแหน่ง

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • สนับสนุนข้อมูลทางเทคนิค ทั้งก่อนและหลังการขาย
 • พบลูกค้า เพื่อหาตลาด และนำเสนอสินค้า
 • ให้ความรู้ คำปรึกษา คำแนะนำ และแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับเครื่องมือผลิตภัณฑ์เพื่อการวิเคราะห์ และการวินิจฉัยทางการแพทย์ และสินค้าที่ดูแลให้แก่ลูกค้า และพนักงานขาย
 • จัดทำสเปคสินค้า แคตตาล็อก คู่มือการใช้งานสินค้า
 • ประสานงาน ร่วมวางแผนงานกับแผนกอื่นๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนด
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับหมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศ หญิง/ชาย อายุระหว่าง 23-30 ปี
 • สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี วท.บ.(เทคนิคการแพทย์) มีประสบการณ์ทางห้องปฏิบัติการ หรือ งานในตำแหน่ง Product Specialist อย่างน้อย 2 ปี
 • สามารถเดินทางติดต่องานได้ทั้งในกรุงเทพฯ ปริมณฑล และต่างจังหวัด
 • มีความริเริ่มสร้างสรรค์ ละเอียดรอบคอบ กระตือรือร้น
 • เรียนรู้งานได้เร็ว ขยัน มีความรับผิดชอบ และทำงานเป็นทีมได้
 • มีรถยนต์ส่วนบุคคล มีใบอนุญาตขับขี่

 


Product Marketing Executive (3N Holding Group)
จำนวน 1 ตำแหน่ง

หน้าที่ความรับผิดชอบ 

 • วางแผน และจัดทำโปรโมชั่นสินค้า เพื่อกระตุ้นยอดขายให้กับแบรนด์ต่าง ๆ ของบริษัท
 • ดูแล และจัดทำสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้า เช่น ใบปลิว, โบรชัวร์, โปสเตอร์ธงโรลอัพจดหมายอิเล็คทรอนิก รวมถึงกิจกรรมส่งเสริมการขายต่าง ๆ ทั้งช่องทาง Online และ Offline
 • ออกแบบ และตรวจสอบข้อความ artwork และ keyword ต่างๆ ให้ถูกต้อง สร้างสรรค์ สวยงาม ดึงดูดใจ และสามารถสื่อสารให้สอดคล้องไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้
 • จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงาน ประเมินผลของแต่ละกิจกรรมแต่ละครั้ง ทั้งปัญหาและอุปสรรค และข้อเสนอแนะ
 • ติดต่อประสานงานและสื่อสารกับทีมงานแผนกต่าง ๆ ภายในบริษัท
 • ทำงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิทยาศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆที่ใกล้เคียง
 • มีความรู้พื้นฐานด้านการออกแบบสื่อ เพื่อมอบหมายงาน และประสานงานกับ Graphic Designer
 • มีความคิดสร้างสรรค์ และพร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ทำงานเป็นทีมได้ รับฟังความคิดเห็นผู้อื่น
 •  สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน และใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

 

 

 


Sales Executive (Professional Diagnostics Division)
จำนวน 1 ตำแหน่ง

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ดูแลเขตขายของตัวเอง
 • หาข้อมูลลูกค้าใหม่
 • นำสินค้าตัวอย่างไปให้ทดลองใช้
 • เจรจาต่อรองเงื่อนไขการขาย
 • จัดทำตารางการเดินทาง
 • เยี่ยมลูกค้า นำเสนอโปรโมชั่นสินค้า
 • เสนอขสยสินค้า
 • ติดตามการส่งมอบสินค้าให้ลูกค้า

คุณสมบัติ

 • เพศ หญิง / ชาย อายุระหว่าง 23- 35 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญา ตรี สาขา วท.บ.ทุกสาขา
 • เน้นการขายสินค้า Molecular หรือทำ Lab Molecular
 • หากมีประสบการณ์ทำ Lab จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ประสบการณ์ทำงาน 1-3 ปี
 • สามารถ ฟัง พูด เขียน ภาษาอังกฤษ และใช้คอมพิวเตอร์ ได้เป็นอย่างดี
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี / มีความกระตือรือร้น ความขยัน และมีความรับผิดชอบในการทำงาน
 • มีรถยนต์ส่วนตัว จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

Customer Service (BioDesign Co. Ltd.)
จำนวน 1 ตำแหน่ง

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์ และตอบข้อซักถามเกี่ยวกับการบริการ รวมถึงจัดทำใบเสนอราคา รายละเอียดสินค้า ให้ลูกค้าที่สอบถามมาทางโทรศัพท์ อีเมล และสื่อออนไลน์
 • ส่งเสริมการขายทางโทรศัพท์เพื่อเพิ่มมูลค่ายอดการสั่งซื้อ
 • รับเรื่องร้องเรียน และข้อเสนอแนะจากลูกค้า
 • คีย์ข้อมูลรายละเอียดสินค้าในเว็บไซต์
 • คีย์ข้อมูลลูกค้าที่ได้จากกิจกรรมต่าง ๆ ของบริษัท เช่นงานออกบูธ อีเวนท์ แบบสอบถาม
 • ติดต่อประสานงานแผนกต่าง ๆ ในองค์กร และบริษัทในเครือ
 • มีความยินดีที่จะให้ความช่วยเหลือแผนกอื่นเมื่อมีความต้องการ
 • รับผิดชอบในหน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

  

คุณสมบัติผู้สมัคร 

 • เพศ หญิง อายุ 22 - 30 ปี
 • วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัญฑิต หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ และสามารถใช้โปรแกรมพื้นฐานในการทำงานเอกสาร เช่น Microsoft word, Excel, Power point, Acrobat และพิมพ์ดีดได้เป็นอย่างดี
 • สามารถ  ฟัง พูด เขียน  ภาษาอังกฤษ และใช้คอมพิวเตอร์ ได้เป็นอย่างดี
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี / มีความกระตือรือร้น  ความขยัน  และมีความรับผิดชอบในการทำงาน/ ทนต่อแรงกดดันได้ดี
 • สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ และติดต่อประสานงานได้ดี

 


Sales Support (Life Sciences Division)
จำนวน 1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศ หญิง   อายุ  22 – 27   ปี
 • วุฒิการศึกษา  ระดับปริญญาตรี  สาขาวิชา วิทยาศาสตร์
 • ประสบการณ์ 0 -3 ปี
 • หาก เคยทำงานทางวงการเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์มาก่อน จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถ ฟัง พูด เขียน  ภาษาอังกฤษ และใช้คอมพิวเตอร์ ได้เป็นอย่างดี
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี /  มีความกระตือรือร้น  ความขยัน  และมีความรับผิดชอบในการ ทำงาน
หน้าที่ความรับผิดชอบ
 • เป็นผู้ช่วย Sales
 • ประสานงานกับ Salesและลูกค้า
 • ประสานงานกับแผนกต่าง ๆ ในองค์กร และบริษัทในเครือ
 • จัดทำใบเสนอราคา, รายละเอียดสินค้า และส่งให้ลูกค้าทางโทรสาร, ทางเมลล์ หรือทางไปรษณีย์ ในขณะที่ตัวแทนออกไปพบลูกค้าข้างนอก
 • จัดทำใบส่งของชั่วคราว, ใบค้างส่งและใบยืมสินค้าจาก Stock ในขณะที่ตัวแทนออกไปพบลูกค้าข้างนอก
 • ให้ความร่วมมือต่อกิจกรรมต่าง ๆ ของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ
 • รับส่ง E-mail ผ่านระบบและทำหน้าที่อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

เจ้าหน้าบัญชี (บัญชี)
จำนวน 1 ตำแหน่ง

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • บันทึกสินทรัพย์
 • คำนวนค่าคอมมิทชั่นของ Sale
 • บันทึกต้นทุนต่างประเทศ
 • การทำภาษีหัก ณ ที่จ่าย
 • งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย 

คุณสมบัติ

 • เพศ หญิง อายุระหว่าง 23-30 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • สามารถ ฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ และใช้ คอมพิวเตอร์ อยู่ในเกณฑ์ดี
 • ผ่านการใช้โปรแกรมบัญชี สำเร็จรูปจะพิจารณาพิเศษ
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความกระตือรือร้น ขยัน อดอทน และทนแรงกดดันได้
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านบัญชี 1-2 ปี


X