“ มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัว 3N Holding Group
และเติบโตไปพร้อมๆ กัน ”

บริษัท กิบไทย จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2528 เราเป็น บริษัทแรก ๆ ที่ดำเนินธุรกิจ เป็นตัวแทน จำหน่ายผลิตภัณฑ์น้ำยา และเครื่องมือ สำหรับงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ชีวภาพ ให้แก่ มหาวิทยาลัย, สถาบันวิจัย, หน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึง โรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ

จากความเชื่อถือและการยอมรับที่ได้รับจากทุกฝ่าย ทำให้ วันนี้ กิบไทย ดำเนินธุรกิจด้วยความมั่น คงยาวนานมาเป็นระยะเวลา 30 ปี จนกลายเป็นแถวหน้าทางด้านเครื่องมือสำหรับงานวิจัยทาง วิทยาศาสตร์ชีวภาพ เพื่อรองรับทุกความต้องการของลูกค้า ให้ได้มากที่สุด เราเป็นตัวแทน จำหน่ายสินค้ากว่า 50 แบรนด์ จากทั่วโลก และยังรวมไปถึงการให้บริการแบบครบวงจร

กิบไทย ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหาร ทรัพยากรบุคคลเป็นอันดับต้นๆ เพื่อให้บุคลากรทีศักยภาพและ พัฒนาเติบโตในสายงานเราจึงส่งเสริมการฝึกอบรมให้กับ พนักงานอย่างต่อเนื่อง“ กิบไทย ยังตอบแทน พนักงานที่ทำงานอย่างเต็มความสามารถ ด้วยการให้สวัสดิการต่างๆ แก่พนักงาน ดังนี้ ”

ประกันสังคม

ตรวจสุขภาพประจำปี

การประกันชีวิตและ
ประกันอุบัติเหตุ

ทุนการศึกษา
บุตรพนักงาน

ฝึกอบรมทั้งภายใน
และภายนอกบริษัท

ท่องเที่ยวและ
งานเลี้ยงปีใหม่

เงินช่วยเหลือพนักงาน

โบนัสประจำปี


 ตำแหน่งทั้งหมด

Technical application specialist (Business Development & Technical Support Division) จำนวน 1 ตำแหน่ง

(Technical Application Specialist for Next Generation Sequencing products)

หน้าที่ของตำแหน่งและความรับผิดชอบ

 • สนับสนุนข้อมูลทางเทคนิค ทั้งก่อนและหลังการขาย

 • พบลูกค้า เพื่อหาตลาดและนำเสนอสินค้า

 • ให้ความรู้ คำปรึกษา คำแนะนำและแก้ปัญหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทางด้าน NGS และ สินค้าที่ดูแลให้แก่ลูกค้าและพนักงานขาย

 • จัดทำสเปคสินค้า แคตตาลอค คู่มือการใช้งานสินค้า

 • ประสานงาน ร่วมวางแผนงานร่วมกับแผนกอื่นๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนด

 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 

 • เพศ ชาย หญิง อายุระหว่าง 24-30 ปี

 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือเทียบเท่า สาขาอณูพันธุศาสตร์ พันธุวิศวกรรมศาสตร์ พันธุศาสตร์ เทคโนโลยีชีวภาพ ชีวเคมี หรือ สาขาอื่นๆที่ใกล้เคียง

 • เคยทำงานหรือมีประสบการณ์ด้าน Next Generation Sequencing/Bioinformatic หรืองานด้าน siRNA, CRISPR-cas9 จะได้รับการพิจารณาพิเศษ

 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน และใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

 • เรียนรู้งานได้เร็ว ขยัน มีความรับผิดชอบ และทำงานเป็นทีมได้

 • สามารถเดินทางต่างจังหวัดได้

 • มีความทุ่มเท ขยัน รับผิดชอบสูง และอุทิศตนเพื่อเป้าหมายการดำเนินงาน รวมทั้งทำงานภายใต้ภาวะความกดดันและเวลาที่กำหนดได้เป็นอย่างดี

 • มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ ละเอียดรอบคอบ กระตือรือร้น

 


Sales Executive (สาขาภาคเหนือ) (Life Science Products Division, Molecular Diagnostic Products) จำนวน 1 ตำแหน่ง

 คุณสมบัติ

 • เพศ หญิง / ชาย อายุระหว่าง 23- 35 ปี

 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญา ตรี สาขา วท.บ.ทุกสาขา

 • เน้นการขายสินค้า Molecular หรือทำ Lab Molecular

 • หากมีประสบการณ์ทำ Lab จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 • ประสบการณ์ทำงาน 1-3 ปี

 • สามารถ ฟัง พูด เขียน ภาษาอังกฤษ และใช้คอมพิวเตอร์ ได้เป็นอย่างดี

 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี / มีความกระตือรือร้น ความขยัน และมีความรับผิดชอบในการทำงาน

 • มีรถยนต์ส่วนตัว จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ


Sales Executive (Health&Aesthetics) จำนวน 1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ
    - เพศ หญิง / ชาย  อายุระหว่าง 22 - 30  ปี
    - วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญา ตรี หรือ ปริญญาโท  สาขา พยาบาลศาสตร์
    - สามารถ  ฟัง พูด เขียน ภาษาอังกฤษ และใช้คอมพิวเตอร์ ได้เป็นอย่างดี
    - มีมนุษย์สัมพันธ์ดี / มีความกระตือรือร้น  ความขยัน และมีความรับผิดชอบในการทำงาน
    - รักในงานขาย และมีประสบการณ์ในเขตรพ.เอกชน จะพิจารณาเป็นพิเศษ
    - เป็นผู้แทนขายในเขต กทม.
    - มีรถยนต์ส่วนตัวX