“ มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัว 3N Holding Group
และเติบโตไปพร้อมๆ กัน ”

บริษัท กิบไทย จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2528 เราเป็น บริษัทแรก ๆ ที่ดำเนินธุรกิจ เป็นตัวแทน จำหน่ายผลิตภัณฑ์น้ำยา และเครื่องมือ สำหรับงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ชีวภาพ ให้แก่ มหาวิทยาลัย, สถาบันวิจัย, หน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึง โรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ

จากความเชื่อถือและการยอมรับที่ได้รับจากทุกฝ่าย ทำให้ วันนี้ กิบไทย ดำเนินธุรกิจด้วยความมั่น คงยาวนานมาเป็นระยะเวลา 30 ปี จนกลายเป็นแถวหน้าทางด้านเครื่องมือสำหรับงานวิจัยทาง วิทยาศาสตร์ชีวภาพ เพื่อรองรับทุกความต้องการของลูกค้า ให้ได้มากที่สุด เราเป็นตัวแทน จำหน่ายสินค้ากว่า 50 แบรนด์ จากทั่วโลก และยังรวมไปถึงการให้บริการแบบครบวงจร

กิบไทย ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหาร ทรัพยากรบุคคลเป็นอันดับต้นๆ เพื่อให้บุคลากรทีศักยภาพและ พัฒนาเติบโตในสายงานเราจึงส่งเสริมการฝึกอบรมให้กับ พนักงานอย่างต่อเนื่อง“ กิบไทย ยังตอบแทน พนักงานที่ทำงานอย่างเต็มความสามารถ ด้วยการให้สวัสดิการต่างๆ แก่พนักงาน ดังนี้ ”

ประกันสังคม

ตรวจสุขภาพประจำปี

การประกันชีวิตและ
ประกันอุบัติเหตุ

ทุนการศึกษา
บุตรพนักงาน

ฝึกอบรมทั้งภายใน
และภายนอกบริษัท

ท่องเที่ยวและ
งานเลี้ยงปีใหม่

เงินช่วยเหลือพนักงาน

โบนัสประจำปี


 ตำแหน่งทั้งหมด

ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล (Administration)
จำนวน 1 ตำแหน่ง

- เพศชาย / หญิง อายุ 30-40 ปี

- จบปริญญาตรี / โท สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์ จิตวิทยา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

- มีประสบการณ์ด้านการบริหารบุคคลอย่างน้อย 5 ปี

- มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีภาวะผู้นำ และสามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้

- มีความรู้และประสบการณ์ในแรงงานสัมพันธ์ และกฎหมายแรงงาน

- สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel, Powerpoint) ได้เป็นอย่างดี


ผู้แทนขายผลิตภัณฑ์ กลุ่ม Covid-19 Antigen Rapid test (บริษัท เออีซี เฮลธ์แคร์ จำกัด)
จำนวน 2 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ

 • เพศ หญิง / ชาย อายุระหว่าง 25- 32 ปี

 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี วุฒิ ไม่จำกัดสาขา (หากจบ ด้านวิทยาศาสตร์,วิทยาศาสตร์ชีวภาพ, สาขาเทคนิคการแพทย์ จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ)

 • มีความสนใจ และกระตือรือร้นในงานขาย

 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี และมีความรับผิดชอบในการทำงาน

*** หากมีประสบการณ์ และสามารถเริ่มงานได้ทันที จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ ***

สามารถส่งใบสมัครได้ที่ phatcharin@aechealthcare.com


ผู้ช่วยสำนักงาน (Administration)
จำนวน 1 ตำแหน่ง

หน้าที่ความรับผิดชอบ

- สามารถฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ ได้เป็นอย่างดี

- สามารถตอบ E- mail เป็นภาษาอังกฤษได้ดี

- สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

- สามารถใช้ Internet และโปรแกรม MS Office 

- สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ 

คุณสมบัติ

- เพศหญิง อายุระหว่าง 25 -30 ปี

- วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี คณะอักษรศาสตร์ / คณะมนุษย์ศาสตร์ สาขาวิชา เอกภาษาอังกฤษ

- สามารถ พูด ฟัง เขียน ภาษาอังกฤษ และใช้คอมพิวเตอร์ ได้เป็นอย่างดี

- มีมนุษย์สัมพันธ์ดี / มีความกระตือรือร้น

- สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ และประสานงานได้ดี 


IT Application Support (IT& Graphic Design)
จำนวน 1 ตำแหน่ง

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. สนับสนุนให้บริการระบบ Business Solution : ERP , CRM , HRMi , MyAccount , Fix Assets , Email Service , Web Service System , Website และระบบไอทีอื่นๆที่ได้รับมอบหมายของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ
 2. สนับสนุนให้บริการงานไอทีเบื้องต้น : Computer , Window , Software และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
 3. ทดสอบระบบ UAT (User Acceptance Test) จากการ Implement & Customize ความต้องการของผู้ใช้งาน
 4. จัดหา/จัดซื้อระบบ-โปรแกรม หรือเทคโนโลยีที่สามารถสนับสนุนการทำงานของบริษัทใหม่ๆ
 5. จัดเก็บ/สำรองข้อมูลและกู้ข้อมูล เพื่อป้องกันการสูญหายของข้อมูล
 6. จัดทำคู่มือ-สื่อการสอนการใช้งานระบบหรือโปรแกรมต่างๆและเอกสารที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดฝึกอบรมผู้ใช้งาน
 7. ประสานงานกับบริษัทหรือส่วนงานที่เกี่ยวข้อง
 8. ตามงานระบบไอทีอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. อายุ 24 ปีขึ้นไป
 2. ระดับปริญญาตรี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ, วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์, ระบบสารสนเทศ, เทคโนโลยีสารสนเทศ
 3. มีประสบการณ์ด้านการสนับสนุนงานระบบ ERP-งานบัญชี(เป็นหลัก), ระบบ Accounting(เป็นหลัก), ระบบการขาย CRM และ ระบบที่เกี่ยวข้องความรับผิดชอบ อย่างน้อง 1 ปีขึ้นไป
 4. มีความรู้ด้านเทคนิค/การใช้งานระบบ ERP , Accounting ,CRM
 5. มีความรู้ด้านเทคนิค/การใช้งานระบบงานไอที Computer, Window, OS, Software, Website, Technology Platform
 6. สามารถวิเคาระห์ปัญหา/การแก้ไขปัญหา และสื่อสารงานได้ดี
 7. มีความรับผิดชอบ
 8. มีความอดทน รักงานบริการ และเข้าใจการทำงานสนับสนุนผู้ใช้งาน
 9. สามารถปฏิบัติงานได้ทั้งในและนอกเวลางานปกติ และเดินทางไปต่างจังหวัดได้

 


สมุห์บัญชี (บัญชีและการเงิน)
จำนวน 1 ตำแหน่ง

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • สามารถปิดงบได้ มี CPD

คุณสมบัติ

 • เพศหญิง อายุ 30-40 ปี
 • จบการศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • ประสบการณ์ 5-10 ปี
 • มีความซื่อสัตย์ ละเอียด รอบคอบ สามารถวางระบบงานบัญชีได้ และเข้าใจระบบบัญชีทั้งระบบ


X