“ มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัว 3N Holding Group
และเติบโตไปพร้อมๆ กัน ”

บริษัท กิบไทย จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2528 เราเป็น บริษัทแรก ๆ ที่ดำเนินธุรกิจ เป็นตัวแทน จำหน่ายผลิตภัณฑ์น้ำยา และเครื่องมือ สำหรับงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ชีวภาพ ให้แก่ มหาวิทยาลัย, สถาบันวิจัย, หน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึง โรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ

จากความเชื่อถือและการยอมรับที่ได้รับจากทุกฝ่าย ทำให้ วันนี้ กิบไทย ดำเนินธุรกิจด้วยความมั่น คงยาวนานมาเป็นระยะเวลา 30 ปี จนกลายเป็นแถวหน้าทางด้านเครื่องมือสำหรับงานวิจัยทาง วิทยาศาสตร์ชีวภาพ เพื่อรองรับทุกความต้องการของลูกค้า ให้ได้มากที่สุด เราเป็นตัวแทน จำหน่ายสินค้ากว่า 50 แบรนด์ จากทั่วโลก และยังรวมไปถึงการให้บริการแบบครบวงจร

กิบไทย ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหาร ทรัพยากรบุคคลเป็นอันดับต้นๆ เพื่อให้บุคลากรทีศักยภาพและ พัฒนาเติบโตในสายงานเราจึงส่งเสริมการฝึกอบรมให้กับ พนักงานอย่างต่อเนื่อง“ กิบไทย ยังตอบแทน พนักงานที่ทำงานอย่างเต็มความสามารถ ด้วยการให้สวัสดิการต่างๆ แก่พนักงาน ดังนี้ ”

ประกันสังคม

ตรวจสุขภาพประจำปี

การประกันชีวิตและ
ประกันอุบัติเหตุ

ทุนการศึกษา
บุตรพนักงาน

ฝึกอบรมทั้งภายใน
และภายนอกบริษัท

ท่องเที่ยวและ
งานเลี้ยงปีใหม่

เงินช่วยเหลือพนักงาน

โบนัสประจำปี


 ตำแหน่งทั้งหมด

ผู้ช่วยสำนักงาน (Administration)
จำนวน 1 ตำแหน่ง

หน้าที่ความรับผิดชอบ

- สามารถฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ ได้เป็นอย่างดี

- สามารถตอบ E- mail เป็นภาษาอังกฤษได้ดี

- สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

- สามารถใช้ Internet และโปรแกรม MS Office 

- สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ 

คุณสมบัติ

- เพศหญิง อายุระหว่าง 25 -30 ปี

- วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี คณะอักษรศาสตร์ / คณะมนุษย์ศาสตร์ สาขาวิชา เอกภาษาอังกฤษ

- สามารถ พูด ฟัง เขียน ภาษาอังกฤษ และใช้คอมพิวเตอร์ ได้เป็นอย่างดี

- มีมนุษย์สัมพันธ์ดี / มีความกระตือรือร้น

- สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ และประสานงานได้ดี 


IT Support (IT& Graphic Design)
จำนวน 1 ตำแหน่ง

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. ดูแลรักษา แก้ไขปัญหาในระดับงานระบบ Server / Internet / Network / Business Application System / Email Hosting / VDO Conference / VoIP หรือ IP Phone  เพื่อให้ระบบสามารถใช้งานได้ตลอดเวลาและต่อเนื่อง และระบบไอทีอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ
 2. ดูแลรักษา แก้ไขปัญหาในระดับงาน Client/User, Computer ,Window, Software, LAN, WIFI และอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ พร้อมให้คำปรึกษาปัญหาแก้ผู้ใช้งาน 
 3. ดูแลจัดหา/ซื้อ เครื่องคอมฯ และอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ รวมทั้งที่เกี่ยวข้อง IT ให้พนักงาน
 4. ตรวจเช็คบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงประจำปี (Maintenance)
 5. สำรองข้อมูลและกู้ข้อมูล  เพื่อป้องกันการสูญหายของข้อมูล
 6. สนับสนุนงานด้านการขาย เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และ อุปกรณ์ต่อพ่วง
 7. จัดทำคู่มือการใช้งานโปรแกรมและระบบต่างๆ ที่ใช้งาน และฝึกอบรมผู้ใช้งาน

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. เพศ ชาย/หญิง  อายุระหว่าง 23-28 ปี 
 2. ปริญญาตรี  สาขาคอมพิวเตอร์ / เทดโนโลยีสารสนเทศ  หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 3. ประสบการณ์ด้านการสนับสนุนงานระบบไอที 1-3 ปี
 4. ความรู้ด้านเทคนิค/การใช้งาน Server, Network LAN/ WIFI,  OS, Email, Computer, Window, Software, Technology ฯลฯ
 5. สามารถการวิเคราะห์ปัญหา/การแก้ไขปัญหา และสื่อสาร/ประสานงานได้ดี
 6. มีความรับผิดชอบต่องานที่รับผิดชอบได้เป็นอย่างดี 
 7. มีความอดทนสูง รักงานบริการ
 8. สามารถปฏิบัติงานได้ทั้งในและนอกเวลางานปกติ  และเดินทางไปต่างจังหวัดได้

Technical application specialist (Cell culture & Cellular Analysis Products) (Business Development & Technical Support Division)
จำนวน 1 ตำแหน่ง

หน้าที่ของตำแหน่งและความรับผิดชอบ

 • สนับสนุนข้อมูลทางเทคนิค ทั้งก่อนและหลังการขาย
 • พบลูกค้า เพื่อหาตลาดและนำเสนอสินค้า
 • ให้ความรู้ คำปรึกษา คำแนะนำและแก้ปัญหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทางด้าน Cell culture, Cellular analysis, stem cell, ELISA, Flow cytometry, Fluorescent Microscrope แก่ลูกค้าและพนักงานขาย
 • จัดทำสเปคสินค้า แคตตาลอค คู่มือการใช้งานสินค้า
 • ประสานงาน ร่วมวางแผนงานร่วมกับผู้อื่นให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนด
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • เพศ ชาย หญิง อายุระหว่าง 24-32 ปี
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือเทียบเท่า สาขาอณูพันธุศาสตร์ ชีวเวชศาสตร์ เภสัชวิทยา ชีวเคมี อิมมูโนฯ หรือ สาขาอื่นที่ใกล้เคียง
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน และใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
 • เรียนรู้งานได้เร็ว ขยัน มีความรับผิดชอบ และทำงานเป็นทีมได้
 • สามารถเดินทางต่างจังหวัดได้
 • มีความทุ่มเท ขยัน รับผิดชอบสูง และอุทิศตนเพื่อเป้าหมายการดำเนินงาน รวมทั้งทำงานภายใต้ภาวะความกดดันและเวลาที่กำหนดได้เป็นอย่างดี
 • มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ ละเอียดรอบคอบ กระตือรือร้น
 • มีประสบการณ์ใช้เครื่อง Flow cytometry และ Fluorescent microscope จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

IT Application Support (IT& Graphic Design)
จำนวน 1 ตำแหน่ง

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. สนับสนุนให้บริการระบบ Business Solution : ERP , CRM , HRMi , MyAccount , Fix Assets , Email Service , Web Service System , Website และระบบไอทีอื่นๆที่ได้รับมอบหมายของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ
 2. สนับสนุนให้บริการงานไอทีเบื้องต้น : Computer , Window , Software และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
 3. ทดสอบระบบ UAT (User Acceptance Test) จากการ Implement & Customize ความต้องการของผู้ใช้งาน
 4. จัดหา/จัดซื้อระบบ-โปรแกรม หรือเทคโนโลยีที่สามารถสนับสนุนการทำงานของบริษัทใหม่ๆ
 5. จัดเก็บ/สำรองข้อมูลและกู้ข้อมูล เพื่อป้องกันการสูญหายของข้อมูล
 6. จัดทำคู่มือ-สื่อการสอนการใช้งานระบบหรือโปรแกรมต่างๆและเอกสารที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดฝึกอบรมผู้ใช้งาน
 7. ประสานงานกับบริษัทหรือส่วนงานที่เกี่ยวข้อง
 8. ตามงานระบบไอทีอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. อายุ 24 ปีขึ้นไป
 2. ระดับปริญญาตรี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ, วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์, ระบบสารสนเทศ, เทคโนโลยีสารสนเทศ
 3. มีประสบการณ์ด้านการสนับสนุนงานระบบ ERP-งานบัญชี(เป็นหลัก), ระบบ Accounting(เป็นหลัก), ระบบการขาย CRM และ ระบบที่เกี่ยวข้องความรับผิดชอบ อย่างน้อง 1 ปีขึ้นไป
 4. มีความรู้ด้านเทคนิค/การใช้งานระบบ ERP , Accounting ,CRM
 5. มีความรู้ด้านเทคนิค/การใช้งานระบบงานไอที Computer, Window, OS, Software, Website, Technology Platform
 6. สามารถวิเคาระห์ปัญหา/การแก้ไขปัญหา และสื่อสารงานได้ดี
 7. มีความรับผิดชอบ
 8. มีความอดทน รักงานบริการ และเข้าใจการทำงานสนับสนุนผู้ใช้งาน
 9. สามารถปฏิบัติงานได้ทั้งในและนอกเวลางานปกติ และเดินทางไปต่างจังหวัดได้

 X