“ มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัว 3N Holding Group
และเติบโตไปพร้อมๆ กัน ”

บริษัท กิบไทย จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2528 เราเป็น บริษัทแรก ๆ ที่ดำเนินธุรกิจ เป็นตัวแทน จำหน่ายผลิตภัณฑ์น้ำยา และเครื่องมือ สำหรับงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ชีวภาพ ให้แก่ มหาวิทยาลัย, สถาบันวิจัย, หน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึง โรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ

จากความเชื่อถือและการยอมรับที่ได้รับจากทุกฝ่าย ทำให้ วันนี้ กิบไทย ดำเนินธุรกิจด้วยความมั่น คงยาวนานมาเป็นระยะเวลา 30 ปี จนกลายเป็นแถวหน้าทางด้านเครื่องมือสำหรับงานวิจัยทาง วิทยาศาสตร์ชีวภาพ เพื่อรองรับทุกความต้องการของลูกค้า ให้ได้มากที่สุด เราเป็นตัวแทน จำหน่ายสินค้ากว่า 50 แบรนด์ จากทั่วโลก และยังรวมไปถึงการให้บริการแบบครบวงจร

กิบไทย ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหาร ทรัพยากรบุคคลเป็นอันดับต้นๆ เพื่อให้บุคลากรทีศักยภาพและ พัฒนาเติบโตในสายงานเราจึงส่งเสริมการฝึกอบรมให้กับ พนักงานอย่างต่อเนื่อง“ กิบไทย ยังตอบแทน พนักงานที่ทำงานอย่างเต็มความสามารถ ด้วยการให้สวัสดิการต่างๆ แก่พนักงาน ดังนี้ ”

ประกันสังคม

ตรวจสุขภาพประจำปี

การประกันชีวิตและ
ประกันอุบัติเหตุ

ทุนการศึกษา
บุตรพนักงาน

ฝึกอบรมทั้งภายใน
และภายนอกบริษัท

ท่องเที่ยวและ
งานเลี้ยงปีใหม่

เงินช่วยเหลือพนักงาน

โบนัสประจำปี


 ตำแหน่งทั้งหมด

Technical application specialist (Molecular biology products) (Business Development & Technical Support Division)
จำนวน 1 ตำแหน่ง

หน้าที่ของตำแหน่งและความรับผิดชอบ

 • สนับสนุนข้อมูลทางเทคนิค ทั้งก่อนและหลังการขาย
 • พบลูกค้า เพื่อหาตลาดและนำเสนอสินค้า
 • ให้ความรู้ คำปรึกษา คำแนะนำและแก้ปัญหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทางด้าน molecular แก่ลูกค้าและพนักงานขาย
 • จัดทำสเปคสินค้า แคตตาลอค คู่มือการใช้งานสินค้า
 • ประสานงาน ร่วมวางแผนงานร่วมกับผู้อื่นให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนด
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • เพศ ชาย / หญิง อายุระหว่าง 24-32 ปี
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือเทียบเท่า สาขาอณูพันธุศาสตร์ พันธุวิศวกรรมศาสตร์ พันธุศาสตร์ เทคโนโลยีชีวภาพ ชีวเคมี หรือ สาขาอื่นๆที่ใกล้เคียง
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน และใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
 • เรียนรู้งานได้เร็ว ขยัน มีความรับผิดชอบ และทำงานเป็นทีมได้
 • สามารถเดินทางต่างจังหวัดได้
 • มีความทุ่มเท ขยัน รับผิดชอบสูง และอุทิศตนเพื่อเป้าหมายการดำเนินงาน รวมทั้งทำงานภายใต้ภาวะความกดดันและเวลาที่กำหนดได้เป็นอย่างดี
 • มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ ละเอียดรอบคอบ กระตือรือร้น

สมุห์บัญชี (บัญชี)
จำนวน 1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ

 • อายุ 30-40 ปีขึ้นไป
 • จบการศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีความรู้ด้านการบัญชีและการเงินอย่างดี และเคยดำรงตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายบัญชีมาไม่น้อยกว่า 5 ปี
 • มีภาวะผู้นำสูง มีความซื่อสัตย์ ละเอียด รอบคอบ และสามารถวางระบบงานบัญชีได้
 • มีทักษะในการให้คำปรึกษา, มีทักษะในการสอนงาน, แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

 

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • สามารถดูแลรับผิดชอบ ตรวจสอบความถูกต้องของระบบงานบัญชี และการเงินทั้งระบบ รวมถึงรับผิดชอบงาน ด้านภาษีทุกตัว
 • ดูแล ควบคุม บันทึก ตรวจสอบ ใบสำคัญจ่าย, Pretty Cash, เช็ค, เงินเดือน และเอกสารการสั่งจ่ายอื่นๆ รวมถึงเอกสารลูกหนี้
 • บริหารจัดการเงินในบัญชีธนาคารให้เพียงพอ และตรวจสอบ จัดเก็บใบเสร็จรับ-จ่ายเงิน ของลูกค้า ให้ถูกต้อง ครบถ้วน
 • จัดทำบัญชีปิดงบการเงินของกิจการ และประสานงานกับ Auditor เพื่อตรวจสอบ จัดทำสปช.3 และบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น พร้อมนำส่งงบการเงิน ที่กรมสรรพากร และกระทรวงพาณิชย์
 • จัดทำภาษีซื้อ - ภาษีขาย ภ.พ 30 พร้อมยื่นภ.พ 30 และตรวจสอบ ภงด. 3, 53 รวมถึงจัดทำ ภงด. 51 ,50
 • ดูแลโปรแกรมระบบบัญชี และแก้ไข กรณีระบบบัญชี
 • จัดทำรายงานการเงิน รายงานการบัญชี และรายงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องสรุปส่งประจำเดือน และประจำปี
 • บันทึกทรัพย์สิน คำนวณค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน และบันทึกบัญชี
 • อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

Technical application specialist (Business Development & Technical Support Division)
จำนวน 1 ตำแหน่ง

(Technical Application Specialist for Next Generation Sequencing products)

หน้าที่ของตำแหน่งและความรับผิดชอบ

 • สนับสนุนข้อมูลทางเทคนิค ทั้งก่อนและหลังการขาย
 • พบลูกค้า เพื่อหาตลาดและนำเสนอสินค้า
 • ให้ความรู้ คำปรึกษา คำแนะนำและแก้ปัญหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทางด้าน NGS และ สินค้าที่ดูแลให้แก่ลูกค้าและพนักงานขาย
 • จัดทำสเปคสินค้า แคตตาลอค คู่มือการใช้งานสินค้า
 • ประสานงาน ร่วมวางแผนงานร่วมกับแผนกอื่นๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนด
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • เพศ ชาย / หญิง อายุระหว่าง 24-30 ปี
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือเทียบเท่า สาขาอณูพันธุศาสตร์ พันธุวิศวกรรมศาสตร์ พันธุศาสตร์ เทคโนโลยีชีวภาพ ชีวเคมี หรือ สาขาอื่นๆที่ใกล้เคียง
 • เคยทำงานหรือมีประสบการณ์ด้าน Next Generation Sequencing/Bioinformatic หรืองานด้าน siRNA, CRISPR-cas9 จะได้รับการพิจารณาพิเศษ
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน และใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
 • เรียนรู้งานได้เร็ว ขยัน มีความรับผิดชอบ และทำงานเป็นทีมได้
 • สามารถเดินทางต่างจังหวัดได้
 • มีความทุ่มเท ขยัน รับผิดชอบสูง และอุทิศตนเพื่อเป้าหมายการดำเนินงาน รวมทั้งทำงานภายใต้ภาวะความกดดันและเวลาที่กำหนดได้เป็นอย่างดี
 • มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ ละเอียดรอบคอบ กระตือรือร้น

Sales Executive (Professional Diagnostics Division)
จำนวน 1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ

 • เพศ หญิง / ชาย อายุระหว่าง 23- 35 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญา ตรี สาขา วท.บ.ทุกสาขา
 • เน้นการขายสินค้า Molecular หรือทำ Lab Molecular
 • หากมีประสบการณ์ทำ Lab จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ประสบการณ์ทำงาน 1-3 ปี
 • สามารถ ฟัง พูด เขียน ภาษาอังกฤษ และใช้คอมพิวเตอร์ ได้เป็นอย่างดี
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี / มีความกระตือรือร้น ความขยัน และมีความรับผิดชอบในการทำงาน
 • มีรถยนต์ส่วนตัว จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

Sales Executive (Health&Aesthetics)
จำนวน 1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ
 • เพศ หญิง / ชาย  อายุระหว่าง 22 - 30  ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญา ตรี หรือ ปริญญาโท  สาขา พยาบาลศาสตร์
 • สามารถ  ฟัง พูด เขียน ภาษาอังกฤษ และใช้คอมพิวเตอร์ ได้เป็นอย่างดี
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี / มีความกระตือรือร้น  ความขยัน และมีความรับผิดชอบในการทำงาน
 • รักในงานขาย และมีประสบการณ์ในเขตรพ.เอกชน จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • เป็นผู้แทนขายในเขต กทม.
 • มีรถยนต์ส่วนตัว 

Sales Executive (Life Science Products)
จำนวน 3 ตำแหน่ง

     •  เพศ หญิง   อายุ  25 – 27   ปี
     •  วุฒิการศึกษา ระดับปริ  สาขา วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต 
     •  ประสบการณ์ Molecular / Cell Culture Lab
     •  สามารถ ฟัง พูด เขียน  ภาษาอังกฤษ และใช้คอมพิวเตอร์ ได้เป็นอย่างดี
     •  มีมนุษย์สัมพันธ์ดี /  มีความกระตือรือร้น  ความขยัน  และมีความรับผิดชอบในการ ทำงาน
     •   มีรถยนต์ส่วนตัว จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ


Sales Support (Administration)
จำนวน 1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติผู้สมัคร :

     •  เพศ หญิง   อายุ  22 – 27   ปี
     •  วุฒิการศึกษา  ระดับปริญญาตรี  สาขาวิชา วิทยาศาสตร์
     •  ประสบการณ์ 0 -3 ปี
     •  หาก เคยทำงานทางวงการเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์มาก่อน จะพิจารณาเป็นพิเศษ
     •  สามารถ ฟัง พูด เขียน  ภาษาอังกฤษ และใช้คอมพิวเตอร์ ได้เป็นอย่างดี
     •  มีมนุษย์สัมพันธ์ดี /  มีความกระตือรือร้น  ความขยัน  และมีความรับผิดชอบในการ ทำงาน

หน้าที่ความรับผิดชอบ
- เป็นผู้ช่วย Sales
- ประสานงานกับ Salesและลูกค้า
- ประสานงานกับแผนกต่าง ๆ ในองค์กร และบริษัทในเครือ
- จัดทำใบเสนอราคา, รายละเอียดสินค้า และส่งให้ลูกค้าทางโทรสาร, ทางเมลล์ หรือทางไปรษณีย์ ในขณะที่ตัวแทนออกไปพบลูกค้าข้างนอก
- จัดทำใบส่งของชั่วคราว, ใบค้างส่งและใบยืมสินค้าจาก Stock ในขณะที่ตัวแทนออกไปพบลูกค้าข้างนอก
- ให้ความร่วมมือต่อกิจกรรมต่าง ๆ ของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ
-รับส่ง E-mail ผ่านระบบและทำหน้าที่อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

เจ้าหน้าบัญชี (บัญชี)
จำนวน 1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ
- เพศ หญิง อายุระหว่าง 23-30 ปี
- วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขาบัญชี
- สามารถ ฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ และใช้ คอมพิวเตอร์ อยู่ในเกณฑ์ดี
- ผ่านการใช้โปรแกรมบัญชี สำเร็จรูปจะพิจารณาพิเศษ
- มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความกระตือรือร้น ขยัน อดอทน และทนแรงกดดันได้
- มีประสบการณ์ทำงานด้านบัญชี 1-2 ปี

หน้าที่ความรับผิดชอบ
- บันทึกสินทรัพย์
- คำนวนค่าคอมมิทชั่นของ Sale
- บันทึกต้นทุนต่างประเทศ
- การทำภาษีหัก ณ ที่จ่าย

- งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย X