“ มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัว 3N Holding Group
และเติบโตไปพร้อมๆ กัน ”

บริษัท กิบไทย จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2528 เราเป็น บริษัทแรก ๆ ที่ดำเนินธุรกิจ เป็นตัวแทน จำหน่ายผลิตภัณฑ์น้ำยา และเครื่องมือ สำหรับงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ชีวภาพ ให้แก่ มหาวิทยาลัย, สถาบันวิจัย, หน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึง โรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ

จากความเชื่อถือและการยอมรับที่ได้รับจากทุกฝ่าย ทำให้ วันนี้ กิบไทย ดำเนินธุรกิจด้วยความมั่น คงยาวนานมาเป็นระยะเวลา 30 ปี จนกลายเป็นแถวหน้าทางด้านเครื่องมือสำหรับงานวิจัยทาง วิทยาศาสตร์ชีวภาพ เพื่อรองรับทุกความต้องการของลูกค้า ให้ได้มากที่สุด เราเป็นตัวแทน จำหน่ายสินค้ากว่า 50 แบรนด์ จากทั่วโลก และยังรวมไปถึงการให้บริการแบบครบวงจร

กิบไทย ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหาร ทรัพยากรบุคคลเป็นอันดับต้นๆ เพื่อให้บุคลากรทีศักยภาพและ พัฒนาเติบโตในสายงานเราจึงส่งเสริมการฝึกอบรมให้กับ พนักงานอย่างต่อเนื่อง“ กิบไทย ยังตอบแทน พนักงานที่ทำงานอย่างเต็มความสามารถ ด้วยการให้สวัสดิการต่างๆ แก่พนักงาน ดังนี้ ”

ประกันสังคม

ตรวจสุขภาพประจำปี

การประกันชีวิตและ
ประกันอุบัติเหตุ

ทุนการศึกษา
บุตรพนักงาน

ฝึกอบรมทั้งภายใน
และภายนอกบริษัท

ท่องเที่ยวและ
งานเลี้ยงปีใหม่

เงินช่วยเหลือพนักงาน

โบนัสประจำปี


 ตำแหน่งทั้งหมด

Application Specialist (บริษัท เมดิคอล ซอฟท์แวร์ เน็ตเวิร์ค จำกัด) จำนวน 1 ตำแหน่ง

 คุณสมบัติ

 • เพศ ชาย / หญิง อายุระหว่าง 21-30 ปี

 • วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี สาขา เทคนิคการแพทย์

 • ถ้ามีประสบการณ์ทำงานในห้องปฏิบัติการและใช้งาน LIS มาก่อน จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

 • เรียนรู้งานได้เร็ว ขยัน มีความรับผิดชอบ และทำงานเป็นทีมได้

 • สามารถเดินทางต่างจังหวัดได้

 • มีความอดทนสูง รักงานบริการ

 • มีรถยนต์ส่วนตัวและมีใบอนุญาตขับขี่

 • งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 

 

 

สนใจส่งใบสมัคร พร้อมรูปถ่ายมาที่ E – mail : dararat-ad@3nholding.com, phanuphong.u@medicalsoftwarenetwork.com หรือส่งจดหมายมาที่ แผนกบุคคล บริษัท กิบไทย จำกัด 44 / 6 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320

สามารถติดต่อได้ที่ อัญ HRโทร 02-2748331 ต่อ1115


Web & Digital Media Content (IT& Graphic Design) จำนวน 1 ตำแหน่ง

 วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนงานด้านการสื่อออนไลน์ทุกช่องทาง และส่งเสริมการทำการตลาดและประชาสัมพันธ์ สร้างและบริหารภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่บริษัทและบริษัทในเครือ ในยุคดิจิตอล อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล

คุณสมบัติ

 • เพศ หญิง อายุ 22-24 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์เกี่ยวกับงานด้านการจัดการเนื้อหา/บทความ/โฆษณาบนเว็บไซต์และสื่อออนไลน์ 1-2 ปี
 • มีความรู้ เข้าใจ มีทักษะและสามารถใช้งาน Software / Application ที่เกี่ยวข้องในช่องทางสื่อออนไลน์ต่างๆ ได้
 • มีความรู้ เข้าใจ ข้อมูลเนื้อหาบทความต่างๆ ของบริษัท และสามารถเขียนเนื้อหา จัดหน้า วางเนื้อหาของบทความและโฆษณาบนสื่อออนไลน์ต่าง ๆ ได้
 • มีความคิดสร้างสรรค์ ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ รอบรู้และชอบค้นคว้าข้อมูลที่เกี่ยวกับสายงาน
 • มีทักษะการประสานงานและการสื่อสารที่ดี มีความรับผิดชอบงานได้เป็นอย่างดี

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. ดูแลจัดการ/เตรียม/อัพเดทข้อมูลเนื้อหา, บทความที่เกี่ยวข้องกับสินค้าและการบริการ และข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ของบริษัท และบริษัทในเครือทั้งหมดเผยแพร่ผ่านช่องทางสื่อออนไลน์ต่างๆ

 2. ดูแลจัดการเขียน Content, ออกแบบ จัดวางภาพ เนื้อหา บนช่องทางสื่อออนไลน์ต่างๆ ให้มีความสวยงามน่าสนใจ มีความทันสมัย และสามารถดึงดูดผู้เข้าชมหรือลูกค้าได้

 3. ดูแลจัดการโฆษณา Ads ทุกช่องทาง เพื่อสนับสนุนกลยุทธ์ทางการตลาด

 


Programmer (บริษัท เมดิคอล ซอฟท์แวร์ เน็ตเวิร์ค จำกัด) จำนวน 2 ตำแหน่ง

 คุณสมบัติ

 • เพศ ชาย อายุระหว่าง 21-28 ปี

 • วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี สาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์ , วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

 • ประสบการณ์ 1-5 ปี เขียน program Web Application ได้

 • มีความรับผิดชอบต่องานที่รับผิดชอบได้เป็นอย่างดี

 • มีความอดทนสูง รักงานบริการ

 • งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 

หน้าที่รับผิดชอบ

 • สามารถพัฒนา Web Application โดยใช้ ASP. NET, C#, Jquery, Java Script, AJAX, Bootstrab, HTML,CSS,LESS

 • สามารถใช้งาน SQL เพื่อทำงานกับ Database ได้

 • สามารถใช้งาน Crystal Report ได้

 


Sales Executive (Life Science Products Division, Molecular Diagnostic Products) จำนวน 1 ตำแหน่ง

 คุณสมบัติ

 • เพศ หญิง / ชาย อายุระหว่าง 23- 35 ปี

 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญา ตรี สาขา เทคนิคการแพทย์ / วิทยาศาสตร์ชีวภาพ / วิทยาศาสตร์จุลชีววิทยา หรือ วท.บ.ทุกสาขา

 • เน้นการขายสินค้า Molecular หรือทำ Lab Molecular

 • หากมีประสบการณ์ทำ Lab จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 • ประสบการณ์ทำงาน 1-3 ปี

 • สามารถ ฟัง พูด เขียน ภาษาอังกฤษ และใช้คอมพิวเตอร์ ได้เป็นอย่างดี

 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี / มีความกระตือรือร้น ความขยัน และมีความรับผิดชอบในการทำงาน

 • มีรถยนต์ส่วนตัว จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 • มีภูมิเลาเนาภาคเหนือจะพิจารณาเป็นพิเศษ


Sales Executive (สาขาขอนแก่น) (Life Science Product) จำนวน 1 ตำแหน่ง

ตำแหน่ง : Sales Executive (อิสาน) จำนวน 1 อัตรา

แผนก Life Science Product Division

คุณสมบัติ

 

 • เพศ หญิง / ชาย อายุระหว่าง 28-35 ปี

 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี / ปริญญาโท สาขา วิทยาศาสตร์/วิทยาสศาสตร์ชีวภาพ/เทคโนโลยีชีวภาพ/วิทยาศาสตร์ทางการแพทย์

 • เน้นด้าน Molecular Biology หรือ Cell Culture

 • มีประสบการณ์ด้านการขายเครื่องมือ/น้ำยาทางด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 • สามารถ ฟัง พูด เขียน ภาษาอังกฤษ และใช้คอมพิวเตอร์ ได้เป็นอย่างดี

 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี / มีความกระตือรือร้น ความขยัน และมีความรับผิดชอบในการทำงาน

 • รับผิดชอบงานขายเขตอิสาน เช่น นครราชสีมา , อุบลราชธานี, ขอนแก่น

 • ต้องมีภูมิลำเนาอยู่ภาคอีสาน

 • มีรถยนต์ส่วนตัว พร้อมใบขับขี่ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 • สามารถเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดได้

 X