Gibthai Training Center : ศูนย์ฝึกอบรมกิบไทย

นับเป็นเวลากว่า 20 ปีแล้วที่เราได้ก่อตั้งศูนย์ฝึกอบรมกิบไทย (Gibthai Training Center) โดยมีเจตนารมณ์ที่แน่วแน่เพื่อให้เป็นหน่วยงานเฉพาะที่รับผิดชอบการจัดการประชุมในลักษณะของภาคบรรยายสลับกับภาคปฏิบัติการที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง รวมทั้งสัมมนาทางวิชาการ โดยมีวิทยากรรับเชิญเป็นผู้เชี่ยวชาญในแขนงนั้น ๆ จากหน่วยงานต่าง ๆ ทั่วประเทศ และบุคลากรของบริษัทร่วมกันบรรยายและถ่ายทอดเทคโนโลยีอันทันสมัย

บริษัท ได้จัดสัมมนาบรรยายและฝึกอบรมพื้นฐานปฏิบัติการ ทั้งรายบุคคลและกลุ่มย่อยๆ ให้แก่ผู้ต้องการฝึกอบรมหัวข้อทางด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพตั้งแต่ระดับความรู้พื้นฐานไปจนถึงระดับขั้นสูง หรือตามหัวข้อที่ต้องการ ซึ่งจะเน้นไปที่เทคโนโลยีที่กำลังเป็นที่สนใจ โดยทีมงาน Technical Support และ Gibthai Training Center จะเป็นผู้ให้ความรู้ และอำนวยความสะดวก เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านได้รับความรู้ ความชำนาญ ทักษะในการปฏิบัติการใหม่ๆ และสามารถนำไปใช้ได้จริงหรือมีแนวโน้มที่จะเป็นประโยชน์ในอนาคต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานการวิจัยให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป

ตรวจสอบที่นั่งว่างก่อนการสมัครได้ที่ www.gibthai.com/training/schedule

ตรวจสอบที่นั่ง

สมัครลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์กิบไทย www.gibthai.com/training/schedule

ลงทะเบียน

โอนเงินค่าจองสิทธิ์การเข้าฝึกอบรม/สัมมนา 500 บาท (ไม่รวมค่าธรรมเนียมการโอน) มายังชื่อบัญชี -

โอนเงินจองสิทธิ์

แจ้งข้อมูลและแนบใบสำคัญการโอนเงิน ภายใน 24 ชั่วโมง หลังการสมัคร ผ่านทางเว็บไซต์กิบไทย www.gibthai.com/training/payment มิฉะนั้นจะถือว่าการสมัครยังไม่สมบูรณ์

แจ้งข้อมูลและแนบ
ใบสำคัญการโอนเงิน

รอการแจ้งยืนยันสิทธิ์การเข้าฝึกอบรม/สัมมนา จากศูนย์ฝึกอบรม (ทางอีเมล์/โทรศัพท์)

รอการแจ้งยืนยันสิทธิ์

ตรวจสอบสถานะการยืนยันสิทธิ์ผ่านทางเว็บไซต์ www.gibthai.com/training/schedule

ตรวจสอบสถานะ
การยืนยันสิทธิ์

แจ้งศูนย์ฝึกอบรมอย่างน้อย 3 วันทำการก่อนวันฝึกอบรม/สัมมนา กรณียกเลิกการเข้าร่วมฯ หรือไม่สามารถเข้าร่วมได้ สามารถส่งตัวแทนมาได้

เข้าร่วมฝึกอบรม
/สัมมนา

มอบประกาศนียบัตรให้กับผู้เข้าร่วมฝึกอบรมในภาคบรรยายและปฏิบัติ ครบหลักสูตร 2 วัน เท่านั้น

มอบประกาศนียบัตร
(เฉพาะการฝึกอบรม)

ผู้เข้าร่วมฝึกอบรม/สัมมนาจะได้รับค่าจองสิทธิ์ฯ คืน หลังเสร็จสิ้นการฝึกอบรมวันสุดท้ายเท่านั้น (กรณีแจ้งยกเลิกช้า หรือไม่สามารถเข้าร่วมฯ ได้ ขอสงวนสิทธิ์คืนเงินค่าจองสิทธิ์ฯ เพียงครึ่งหนึ่งเท่านั้น)

รับค่าจองสิทธิ์ฯ คืน

การยกเลิก
การจัดการฝึกอบรม/สัมมนา

กรณีผู้สมัครน้อยเกินไป ซึ่งจะแจ้งให้ผู้สมัคร
ทราบอย่างน้อย 3 วันทำการก่อนการฝึกอบรม
/สัมมนา ทั้งนี้ผลการพิจารณาของ
ศูนย์ฝึกอบรมถือเป็นที่สิ้นสุด
ติดต่อศูนย์ฝึกอบรม

การลงทะเบียน

คุณจิตวรินทร์ ทารีโฉม (Gibthai Training Center)
Tel: (66) 064 4781157
Tel: (66) 02-2748331 ext 3514
อีเมล์ : training@gibthai.comMAP >>ศูนย์ฝึกอบรม กรุงเทพฯ
MAP >>ศูนย์ฝึกอบรม เชียงใหม่
MAP >>ศูนย์ฝึกอบรม หาดใหญ่
MAP >>ศูนย์ฝึกอบรม ขอนแก่นX