บริการสังเคราะห์ยีน (Gene Synthesis)
บริการสังเคราะห์ยีน (Gene Synthesis)

GeneArt®
Instants Designer

บริการสังเคราะห์ double strand DNA และโคลนเข้า Standard cloning vector ปริมาณ 5 µg lyophilize plasmid DNA

ข้อมูลเพิ่มเติม >>

GeneArt®
String DNA Fragments

บริการสังเคราะห์ double strand DNA แบบ blunt end ที่ไม่มีการ clone เข้า Standard cloning vector ปริมาณ 200-1,500 ng lyophilize DNA

ข้อมูลเพิ่มเติม >>

ข้อแตกต่างระหว่าง GeneArt Gene Synthesis Service แบบ Classic กับแบบ Instant Designer

 

GeneArt Instant Designer

GeneArt Strings
DNA Fragments

Value Gene
Synthesis Services

Prime Gene
Synthesis Services

Cloning delivery vectors

• Standard GeneArt delivery vector ที่มี ampicillin หรือ kanamycin resistance markers (pMX: pMA และ pMK)

• Standard GeneArt delivery vector ที่มี ampicillin หรือ kanamycin resistance markers (pMX: pMA และ pMK)

Subcloning delivery vector

มีบริการ Express Cloning Vectors:
- pcDNA3.1(+)
- pcDNA3.3-TOPO
- pcDNA3.4-TOPO
- pFastBac1
- pDONR221
- pET100/D-TOPO
- pET151/D-TOPO
- pRSET A
- pYes2.1V5-His TOPO

มีบริการ Express Cloning Vectors:
- pcDNA3.1(+)
- pcDNA3.3-TOPO
- pcDNA3.4-TOPO
- pFastBac1
- pDONR221
- pET100/D-TOPO
- pET151/D-TOPO
- pRSET A
- pYes2.1V5-His TOPO

Sequence complexity

• Non-Complex Sequences
   (GC content 20 - 80%)
• Non-secondary structure
• Non-direct/ indirect repeats complexity
• Non-long polypurine/ polypyrimidine

• Complex Sequences
   (GC content > 80%)
• Secondary structure
• Direct/ indirect repeats
• Long polypurine/ polypyrimidine

• Non-Complex Sequences
   (GC content 20 - 80%)
• Non-secondary structure
• Non-direct/ indirect repeats
• Non-long polypurine/ polypyrimidine

Sequence length

200 bp - 5,000 bp

100 bp - 12,000 bp

150 bp - 3,000 bp

Product QC method

• Next Gen Sequencing

• Sanger Sequencing
• Next Gen Sequencing

Format Lyophilized plasmid DNA 5 µg Lyophilized plasmid DNA 5 µg Lyophilized DNA 200-1,500 ng
X