Search Results

Your search for "Immunoassays" returned 3 results

  • BioProbes® Journal for Cell Biology Applications

    BioProbes® เป็นวารสารในรูปแบบออนไลน์ที่เน้นการนำเสนอเทคโนโลยี พร้อมทั้งเทคนิคที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับกลุ่มงานวิจัยทางด้าน Cell biology และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องได้ และนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ครอบคลุมกลุ่ม

  • invitrogen_ProcartaPlex multiplex immunoassays

    ProcartaPlex multiplex immunoassays for the Luminex platform Get exactly the panel you want. Invitrogen™ ProcartaPlex™ multiplex immunoassays provide the ability to create your unique panel and the a

X