บริการปรับแต่งจีโนม (Genome Editing by CRISPR/TAL)

การบริการปรับแต่งจีโนมมี 2 รูปแบบให้เลือกคือ CRISPR-cas9 และ Precision TAL ดังนี้

CRISPR-Cas9-based Genome Editing

CRISPR เป็นหนึ่งในเทคโนโลยี genome editing สำหรับการศึกษาหน้าที่ของยีน (gene function) โปรตีน CRISPR-associated (Cas) พบในแบคทีเรียหลายชนิดโดยส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่ม archaea bacteria ตัว CRISPR-Cas จะเป็นการทำงานร่วมกันของ ลำดับเบสที่ออกแบบไว้อย่างจำเพาะ (RNA guided sequence) 

CRISPR ย่อมาจาก Clustered regularly interspaced short palindromic ซึ่งเป็นหนึ่งในเทคโนโลยี genome editing สำหรับการศึกษาหน้าที่ของยีน (gene function) โปรตีน CRISPR-associated (Cas) พบในแบคทีเรียหลายชนิดโดยส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่ม archaea bacteria ตัว CRISPR-Cas จะเป็นการทำงานร่วมกันของ ลำดับเบสที่ออกแบบไว้อย่างจำเพาะ (RNA guided sequence) และ Caspase 9 เพื่อทำหน้าที่ในการตัด DNA และเปลี่ยนแปลงเป็นยีนตัวใหม่หรือหน้าที่บางอย่างเปลี่ยนไป เนื่องจากคุณสมบัติการทำงานของ endonuclease cleavage specificity ที่อยู่ใน CRISPR Cas โดยใช้ guide RNA sequence นำไปพร้อมกับ Cas endonuclease ไปยังตำแหน่งเป้าหมาย CRISPR-Cas9 ประกอบด้วย 3 ส่วน คือCas nuclease Cas9, ตำแหน่งคู่สมของเป้าหมาย crRNA และ TracerRNA ซึ่ง crRNA และ tracrRNA จะถูกแสดงออกมาจาก express vector พร้อมกันเป็น guide RNA ที่เลียนแบบการทำงานตามธรรมชาติของระบบแบคทีเรีย เราทำแค่เพียงออกแบบตำแหน่ง double strand ของสายโอลิโกด์ที่จำเพาะกับตำแหน่งที่ต้องการ


รูปที่ 1: แสดงโครงสร้างและส่วนประกอบของ


GeneArt® Gene Synthesis Service & GeneArt> CRISPR-Cas9 genome-editing tools

GeneArt® มีบริการและสินค้าสำหรับ CRISPR-Cas9 ทั้งในรูปแบบเวคเตอร์และแบบสายคู่ ซึ่งทาง GeneArt สามารถออกแบบและสังเคราห์ gRNA พร้อมส่งกลับมาสำหรับโคลนเข้าเวคเตอร์หรือนำเข้าแบบ string DNA

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.thermofisher.com/genomeediting 

Ordering information

GeneArt® CRISPR mRNA

Product Quantity Cat. No.
GeneArt® CRISPR nuclease mRNA 15 μg A25640
GeneArt® Strings™ U6 DNA > 200 ng Contact us
GeneArt® Strings™ T7 DNA    > 200 ng  Contact us
Custom in vitro transcribed gRNA                                    Contact us

GeneArt® CRISPR Nuclease All-in-One Vector Kits

Product Quantity Cat. No.
GeneArt® CRISPR Nuclease Vector with OFP Reporter 10 reactions A21174
GeneArt® CRISPR Nuclease Vector with CD4 kit 10 reactions A21175
GeCustom CRISPR for every gene; we will design your target
& clone it for you. Ready-to-transfect.
100 μg Contact us

 

Precision TAL

TALEN Technology overview

Transcription activator-like (TAL) เป็นโปรตีนที่ถูกสร้างมาจากแบคทีเรียที่ชื่อวา Xanthomonas ซึ่งเป็นแบคทีเรียที่ก่อโรคในพืช โดยธรรมชาติแล้ว TAL effector จะจับกับตำแหน่งที่จำเพาะเจาะจงกับ DNA ของ host แล้วทำให้พืชเกิดการติดเชื้อ ในธรรมชาติ TAL effector protein จะมี 2 ส่วน คือ effector domain และ DNA binding domain ซึ่งในส่วนของ DNA binding domain เป็นส่วนที่เป็นโปรตีนซึ่งสามารถจับกับ DNA sequence ได้อย่างจำเพาะเจาะจงกับตำแหน่งของ genome ที่ต้องการ (ภาพที่ 1) ด้วยคุณสมบัติที่จับกับ target sequence นี้ทำให้มีการดัดแปลงเพื่อทำให้ DNA binding protein domain ถูกนำมาใช้สำหรับงานปรับแต่งพันธุกรรม (Genome editing) โดยการเอามาเชื่อมต่อกับ effector domain เช่น nuclease, transcription activator หรือ repressor เพื่อให้เหมาะกับการศึกษาหน้าที่ของยีน เช่นการทำ gene knock out, gene knock in หรือ gene activation เพื่อทำการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงพันธุกรรมของ host ที่ต้องการ ซึ่งสามารถใช้ได้ทั้งใน bacteria, yeast, plants, insects, zebrafish และ mammals ดังนั้นการทำงานของ TAL effector protein จึงถูกนำมาใช้สำหรับการปรับปรุงและพัฒนาในกลุ่มงาน cancer cell, stem cell, drug discovery

สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thermofisher.com/genomeediting 

 

Ordering information

 

สอบถามรายละเอียดการให้บริการได้ที่แผนก Technical Support อีเมล์ TAS@3nholding.comX