ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม กรุณากรอกส่วนนี้ให้ชัดเจน เพื่อใช้ในการจัดส่งของสมนาคุณไปให้ท่าน

ตำแหน่ง นาย นาง นางสาว ผศ. รศ. ศ. ดร. อื่นๆ
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
ชื่อ-สกุล    
หน่วยงานที่สังกัด กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน สถาบัน/องค์กร กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
เลขที่ กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ถนน กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
ตำบล/แขวง กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน อำเภอ/เขต กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
จังหวัด กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน รหัสไปรษณีย์ กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
โทรศัพท์ที่ทำงาน กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน มือถือ กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
อีเมล์ กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
   

ตอนที่ 2 ข้อมูลระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการของบริษัท กิบไทย จำกัด

หัวข้อที่ประเมิน ระดับความพึงพอใจ
  ดีมาก ดี พอใช้ ควร
ปรับปรุง
ไม่ได้ใช้
บริการ
ด้านพนักงานขาย (Sales)
1.ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
2.การให้บริการ การติดต่อลูกค้ากลับด้วยความรวดเร็ว
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
3.การแต่งกาย และอัธยาศัยที่ดี
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
4.ความสม่ำเสมอในการเข้าพบ
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
 
ด้านสนับสนุนเทคนิควิชาการ (Technical Support)
5.การให้ข้อมูลทางเทคนิค และแนะนำผลิตภัณฑ์อย่างถูกต้อง ชัดเจน
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
6.ความรวดเร็วในการให้ข้อมูล และตอบข้อซักถาม
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
7.มีอัธยาศัย พูดจาสุภาพ และเต็มใจในการให้บริการ
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
 
ด้านการจัดส่งสินค้า (Logistic)
8.สินค้าอยู่ในสภาพสมบูรณ์ ครบถ้วน ถูกต้อง ไม่ชำรุด
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
9.จัดส่งสินค้าได้ตรงตามกำหนดเวลา
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
10.การแต่งกายเหมาะสม พูดจาสุภาพ
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
 
ด้านช่างบริการหลังการขาย (Service Engineer)
11.ความรอบรู้เชี่ยวชาญในงานที่ให้บริการ
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
12.ตรงต่อเวลาในการนัดหมาย
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
13.แต่งกายเหมาะสม พูดจาสุภาพ
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
14.ความรวดเร็วในการซ่อม และส่งสินค้ากลับคืน
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
 
ด้านการตลาด (Marketing)
15.แจ้งข้อมูลข่าวสารของบริษัทให้กับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
16.มีโปรโมชั่นส่งเสริมการขายที่เหมาะสม
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
17.การออกแบบ และเนื้อหาของเว็บไซต์ www.gibthai.com
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
ข้อเสนอแนะ และข้อที่ควรปรับปรุงในการให้บริการของบริษัท กิบไทย จำกัด
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนWe’d like to hear from you. Help us improve!


บริษัท กิบไทย  จำกัด ขอขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจ และเลือกใช้สินค้าและบริการด้วยดีเสมอมา บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพของงานบริการให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงขอความกรุณาจากท่านสละเวลาอันมีค่าในการตอบแบบสอบถามในครั้งนี้

ลุ้นรางวัล สุดพิเศษเพื่อแทนคำขอบคุณจากเรา!!!

รางวัลที่ 1 เครื่องฟอกอากาศในรถยนต์แบบพกพา InRush จาก Octygen จำนวน 4 รางวัล (ช่วยให้คุณสามารถฟอกอากาศบริสุทธิ์ ภายในรถยนต์ของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ)

รางวัล  GIBTHAI Air Vent Car Phone Holder จำนวน 20 รางวัล

รางวัล Gibthai Mini Selfie Stick จำนวน 20 รางวัล

ท่านสามารถตอบแบบสอบถามออนไลน์ได้ที่ www.gibthai.com หรือส่งแบบประเมินนี้ให้พนักงานของบริษัท หรือแนบไฟล์ส่งกลับมาทางอีเมล์ marketing@gibthai.com ตั้งแต่วันนี้ถึง 15 มีนาคม 2562

จับรางวัล:
+ จับรางวัล วันที่ 18 มีนาคม 2562
+ ประกาศผลรางวัล ที่ www.Gibthai.com วันที่  19 มีนาคม 2562

หมายเหตุ:

  1. ผู้โชคดีที่ได้รางวัล เครื่องฟอกอากาศในรถยนต์แบบพกพา InRush จาก Octygen  จะต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัล
  2. มูลค่าของของรางวัลไม่สามารถแลกเปลี่ยนเงินสดได้
  3. GIBTHAI ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขและของรางวัลที่มีมูลค่าเท่ากัน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

F.MK.01 Rev.00/61


X