1

พนักงานขาย

2

สนับสนุนเทคนิควิชาการ

3

การจัดส่งสินค้า

4

บริการหลังการขาย

5

ด้านการตลาด

6

ข้อมูลทั่วไปและข้อเสนอแนะ

การให้บริการด้านพนักงานขาย (Sales)

โปรดตอบคำถามตามความคิดเห็นของท่าน โดยผลการสำรวจจะนำไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการดียิ่งขึ้นต่อไป
หัวข้อที่ประเมิน ดีมาก ดี พอใช้ ควร
ปรับปรุง
ไม่ได้ใช้
บริการ
1. ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
2. ความรวดเร็วในการให้บริการ
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
3. ความสม่ำเสมอในการติดต่อลูกค้าช่องทางต่างๆ
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

F.MK.01Rev.01/64

X