Event & Activity

GTC จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ


03 February 2016 - 03 February 2016

GIBTHAI TRAINING CENTERบริษัท กิบไทย จำกัด จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อเรื่อง "การตรวจวิเคราะห์เชื้อปนเปื้อนในอาหารด้วยเทคนิค Real Time PCR" โดย Dr. Sung-Woo Kim, CEO Nanobiosys swiss replica watches Inc. จากประเทศเกาหลี และ รศ.ดร. ประเวทย์ ตุ้ยเต็มวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์ความปลอดภัยอาหารม สวท.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นผู้บรรยายในงานนี้

X