Event & Activity

การประชุมวิชากรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 27


18 March 2019 - 19 February 2019

อาคารอิมแพ็คฟอรั่ม อิมแพ็ค เมืองทองธานี


กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร่วมกับมูลนิธิกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์X