CSR News

บริษัท กิบไทย จำกัด สนับสนุนโครงการเทคนิคการแพทย์จิตอาสา เพื่อประชาชน ครั้งที่ 1 ตรวจการติดเชื้อโควิด-19 เชิงรุก


28 August 2021 - 28 August 2021

เทศบาลนครรังสิต จังหวัปทุมธานี"โครงการเทคนิคการแพทย์จิตอาสา เพื่อประชาชน ครั้งที่ 1" ตรวจการติดเชื้อโควิด-19 เชิงรุก โดยความร่วมมือของสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์ฯ และเทศบาลนครรังสิต จังหวัปทุมธานี ตรวจให้กับประชาชนชุมชนรังสิต วันที่ 28 สิงหาคม 2564 ณ อาคารเอนกประสงค์ซอยรังสิต-นครนายก 30 
ซึ่งกลุ่มบริษัททรีเอ็นโฮลดิ้ง บริษัท เออีซี เฮลธ์แคร์ จำกัด, บริษัท กิบไทย จำกัด และบริษัท เมดิคอล อินโนเวชัน เซ็นเตอร์ จำกัด (เอ็มไอซีแลบ) ได้สนับสนุนอุปกรณ์การตรวจหาเชื้อโควิด-19 
>> มูลค่ารวม 1,970,000 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) <<
▶️ ชุดตรวจ Rapid Antigen Test Kit (Professional Used) “Hangzhou Biotest”  จำนวน 5,000 เทส
▶️ ชุด PPE จำนวน 2,000 ชุด 
▶️ Active Shield จำนวน 1,000 ชิ้น  
▶️ Face Shield  จำนวน 1,000 ชิ้น  
นอกจากนี้บริษัทได้ร่วมนำรถห้องเก็บตัวอย่างเชื้อเคลื่อนที่ (Mobile Swab Station) มาร่วมให้บริการสำหรับประชาชนใช้ในวันงาน
#สู้ภัยโควิด19  
#จากใจกิบไทย
#3Nร่วมสร้างความปลอดภัยสู้ภัยโควิด19
#ร่วมฝ่าวิกฤตโควิด19

X