News Update

ประกาศแจ้งความล่าช้าในการให้บริการ เนื่องจากแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส Covid-19 ระลอกใหม่

covid19preventive


จากมาตรการและแนวทางในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส Covid-19 ระลอกใหม่ เมื่อเดือนมกราคม ที่ผ่านมา อาจส่งผลกระทบให้เกิดความล่าช้าในการเข้าให้บริการในบางพื้นที่ บริษัท กิบไทย จำกัด จึงเรียนมาเพื่อขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข 02-274-8331 หรือทุกช่องทางออนไลน์ ได้ที่ Facebook: @gibthaifan | LINE OA: @gibthai | Website: www.gibthai.com | E-mail: info@gibthai.com


X