MUPID-EXU HORIZONTAL GEL SYSTEM

MUPID-EXU HORIZONTAL GEL SYSTEM


Cat. No. : 1ADV-EXU-1
Brand : : Mupid

SAVE
24%
฿ 16,800 22,000


 

 à»ç¹à¤Ã×èͧá¡ÇÔà¤ÃÒÐËìÊÒþѹ¸Ø¡ÃÃÁã¹á¹Ç¹Í¹¢¹Ò´àÅç¡
 µÑÇà¤Ã×èͧ»ÃСͺ´éÇ 2 Êèǹ ¤×Í Direct-Visible Tank áÅÐ Power Supply «Öè§ÊÒÁÒö¶Í´¨Ò¡µÑÇà¤Ã×èͧä´é
 ÊÒÁÒöàµÃÕÂÁà¨Åä´é 2 ¢¹Ò´¤×Í 13 x 5.9 «Á. áÅÐ 13 x 12.2 «Á.
 áʧ UV ÊÒÁÒöÊèͧ¼èÒ¹ Chamber ä´é
 ÊÒÁÒöµÑé§àÇÅÒ¡Ò÷ӧҹä´éµÑé§áµè 0-99 ¹Ò·Õ
 ÁÕËÇÕª¹Ô´ãªéä´é 2 ´éÒ¹ (dual format combs) ¤×Í ¢¹Ò´ 26 «Õè áÅÐ ¢¹Ò´ 13 «Õè
 Power Supply ÊÒÁÒöàÅ×Í¡ãªéÈÑ¡Âìä¿¿éÒä´é 7 ¤èÒ ¤×Í 18, 35, 70, 25, 50, 100 áÅÐ 135 âÇŵì
 »ÃСͺ¾ÃéÍÁ
o Large gel tray ¢¹Ò´ 13 x 12.2 cm ¨Ó¹Ç¹ 1 Íѹ
o Small gel tray ¢¹Ò´ 13 x 5.9 cm ¨Ó¹Ç¹ 2 Íѹ
o Multiple combs ¢¹Ò´ 13/26 ¨Ó¹Ç¹ 4  Íѹ

CAT NO.   DESCRIPTION
1ADV-EXU-1 Mupid-EXU Horizontal Gel System

 

X