10X RBC LYSIS BUFFER, 50 ML.

10X RBC LYSIS BUFFER, 50 ML.


Cat. No. : 1TFS-AB-00-4300-54
Brand : : Invitrogen
X