Product Articles

Life Science

New SARS-CoV-2 Serology Assays สำหรับการตรวจทางภูมิคุ้มกันที่จำเพาะต่อ SARS-CoV-2 (SARS-CoV-2 Serology Assays)

 

                      ชุดน้ำยาสำหรับการตรวจหาแอนตีบอดีที่จำเพาะต่อ SARS-CoV-2 coronavirus จากตัวอย่างในซีรั่มหรือพลาสม่า ภายใต้แบรนด์ Invitrogen™ จากบริษัท Thermo Fisher Scientific ประเทศสหรัฐอเมริกา ที่พัฒนามาเพื่อตรวจหา Immunoglobulins (Ig) ที่จำเพาะต่อ SARS-CoV-2 coronavirus จากตัวอย่างในซีรั่มไม่ว่าจะ IgG และ IgM ได้ด้วยความไวและความจำเพาะที่สูง มาพร้อมทางเลือกให้กับคุณด้วยวิธีการตรวจถึง 2 วิธี ด้วยกัน การตรวจวัดด้วยวิธี

ELISA; Invitrogen Human SARS-CoV-2 Spike (Trimer) Ig Total ELISA Kit หรือ ProcartaPlex SARS-CoV-2 Panel; Invitrogen™ Coronavirus Ig Total Human 11-Plex ProcartaPlex™ Panel

ที่อาศัยตรวจวัดด้วยวิธี Multiplex Assays ซึ่งเป็นวิธีการวิเคราะห์ Immunoassays แบบ High-throughput โดยใช้เทคโนโลยี Luminex xMAP ที่จะทำให้สามารถประหยัดเวลาและตัวอย่างได้ รวมถึงได้ผลการทดลองภายในครั้งเดียว

1. ชุดน้ำยาสำหรับวิเคราะห์ Human Coronavirus Ig วิธีการวิเคราะห์แบบ ELISA: Invitrogen™ Human SARS-CoV-2 Spike (Trimer) Ig Total ELISA Kit

            ชุดน้ำยา Human SARS-CoV-2 Spike (Trimer) Ig Total ELISA Kit มาพร้อมกับ Pre-coated plate 96 หลุม และน้ำยาที่จำเป็นสำหรับใช้ในการตรวจวิเคราะห์ รวมถึง Standard และ Control ทั้งระดับ high, medium และ Low ซึ่งใช้สำหรับการตรวจวัดและหาปริมาณของ Ig ที่จำเพาะต่อ SARS-CoV-2 Spike (Trimer) ในตัวอย่างจากซีรั่มหรือพลาสม่าของมนุษย์ โดยชุดน้ำยานี้ถูกดีไซน์ด้วยการ coat ของ plate ด้วยโปรตีน trimerized Spike protein ของ SARS-CoV-2 และแอนติบอดีสำหรับการตรวจจับแบบ Sandwich Enzyme-Linked Immunosorbent Assay (ELISA) คือ  Ig antibodies ที่ติดแท็กด้วย HRP ซึ่งสามารถทำปฏิกิริยาจับกับ Ig ทั้งหมดได้ ทั้ง IgG, IgM และ IgA จึงสามารถตรวจวัดระดับภูมิคุ้มกันที่เกิดจากตัวอย่างได้อย่างจำเพาะ และมีความไวในการวิเคราะห์ (Analytical sensitivity) <62.5 U/mL

2. ชุดน้ำยาอีกหนึ่งชุดซึ่งใช้สำหรับวิเคราะห์ Human Coronavirus Ig แบบ Multiplexing; Invitrogen™ Coronavirus Ig Total Human 11-Plex ProcartaPlex™ Panel

          ชุดน้ำยา Human Coronavirus Ig Total 11-Plex ProcartaPlex Panel เป็นชุดน้ำยาแบบ Multiplex ที่จัดกลุ่มโปรตีนที่สำคัญในการศึกษา Human Coronavirus Ig โดยตรวจหาแอนติบอดีที่จำเพาะต่อ SARS-CoV-2 (anti-SARS-CoV-2 antibodies) และแอนติบอดีต่อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์อื่นๆที่เกี่ยวข้องพร้อมกันได้มากถึง 11 โปรตีนใน 1 หลุมด้วยความไวและความจำเพาะสูง โดยใช้เทคโนโลยี Luminex xMAP

เทคโนโลยี Luminex xMAP และ Invitrogen Procartaplex Immunoassays คืออะไร?

          เทคโนโลยีที่ใช้ paramagnetic microspheres หรือ beads ที่ภายในจะมีสีแดง และ infrared fluorophores ที่ความเข้มแสงต่างกัน ซึ่งความเข้มแสงฟลูออเรสเซนต์ที่ต่างกันถูกใช้เป็นตัวแยก Beads แตกต่างกันไปตามตำแหน่งของ beads ซึ่ง beads เหล่านี้จะถูกเคลือบด้วยแอนติบอดีที่จำเพาะต่อโปรตีนเป้าหมาย โดย 1 Bead จะถูกเคลือบด้วย 1 แอนติบอดี ดังนั้นหากต้องการศึกษาหลายโปรตีนพร้อมกัน (Multiplex) จึงสามารถรวม Beads ที่เคลือบด้วยแอนติบอดีที่จำเพาะนั้นๆผสมในหลุมเดียวกันของ 96-well plate ได้ ซึ่งเมื่อนำไปตรวจวัดด้วยเครื่องวิเคราะห์ Luminex platform จะสามารถแยกโปรตีนเป้าหมายแต่ละตัวได้จากความแตกต่างของความเข้มสีฟลูออเรสเซนต์ หรือ ตำแหน่งของ beads นั่นเอง

11 plex 11 โปรตีนเป้าหมายของชุดน้ำยานี้ ใช้ทดสอบอะไรได้บ้าง?

          ชุดน้ำยาชุดนี้แตกต่างจาก Procartaplex ชุดอื่นๆ ซึ่งใช้ matched antibody pairs ในการทดสอบหาโปรตีนที่สนใจ โดยชุดน้ำยา Human Coronavirus Ig Total 11-Plex ProcartaPlex Panel ชุดนี้ถูกดีไซน์เพื่อใช้ในการตรวจหาทางภูมิคุ้มกันวิทยา (serological assay) โดยเฉพาะ ด้วยการดีไซน์การจับอย่างจำเพาะด้วยการเคลือบเม็ด beads ด้วยโปรตีนของ SARS-CoV-2 และมีแอนติบอดีที่ใช้สำหรับการตรวจจับคือ Ig ที่ติดแท็กด้วยสีฟลูออเรสเซนต์ phycoerythrin (PE) ซึ่งสามารถทำปฏิกิริยาข้ามกับ Ig (IgG, IgM และ IgA) ทั้งหมดในซีรั่มได้ จึงทำให้สามารถตรวจหาภูมิคุ้มกันต่อ SARS-CoV-2 ในตัวอย่างได้ไม่ว่าจะเป็น IgG IgM หรือ IgA

          ซึ่ง 11 plex 11 โปรตีนเป้าหมายของน้ำยาชุดนี้ สามารถทดสอบหาแอนติบอดีที่จำเพาะต่อโปรตีนของ SARS-CoV-2 ได้ 4 ชนิดด้วยกัน คือ Spike trimer, S1 subunit, RBD (receptor binding domain), และ Nucleocapsid นอกจากนั้นสามารถหาแอนติบอดีต่อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์อื่นๆที่เกี่ยวข้องได้อีก 6 สายพันธุ์ คือ SARS-CoV-1, MERS และ common cold coronaviruses (CCC) อีก 4 สายพันธุ์ คือ CoV-NL63, CoV-KHU1, CoV-229E, CoV-OC43 และมีอีก 1 โปรตีนเป้าหมายสำหรับใช้เป็น negative control  ทำให้เห็นภาพรวมของภูมิคุ้มกันที่เกิดในตัวอย่าง (serum profile)นอกจากนั้นชุดน้ำยานี้มาพร้อมกับ high, medium, และ low controls อย่างละ 2 หลอด สำหรับการนำมาใช้เป็น control ในการสร้าง standard curve สำหรับการวิเคราะห์ผลในเชิงปริมาณได้ และยังเป็นชุดน้ำยาแบบพร้อมใช้งานที่ช่วยให้ประหยัดเวลาในการทำแล็บของคุณโดยใช้เวลา incubate อยู่ที่ประมาณ 2 ชั่วโมงครึ่ง ซึ่งจะช่วยประหยัดเวลาและสามารถตรวจหาภูมิคุ้มกันต่อ SARS-CoV-2 จากตัวอย่างด้วย marker ที่จำเพาะถึง 11 markers ด้วยกัน

Related product

ELISA Kit Product Cat. No.
Invitrogen™Human SARS-CoV-2 Spike (Trimer) IgG ELISA Kit BMS2324
Invitrogen™Human SARS-CoV-2 Spike (Trimer) IgM ELISA Kit BMS2325

 

ProcartaPlex Simplex Kit Product Cat. No.
Invitrogen™ SARS-CoV-2 Spike (Trimer) Ig Total Human ProcartaPlex™ Simplex Kit EPX010-16001-901
Invitrogen™ SARS-CoV-2 S1 Protein Ig Total Human ProcartaPlex™ Simplex Kit EPX010-16002-901
Invitrogen™ SARS-CoV-2 RBD Ig Total Human ProcartaPlex™ Simplex Kit EPX010-16003-901
Invitrogen™ SARS-CoV-2 Nucleocapsid Ig Total Human ProcartaPlex™ Simplex Kit EPX010-16004-901
Invitrogen™ SARS S1 Ig Total Human ProcartaPlex™ Simplex Kit EPX010-16005-901
Invitrogen™ CoV-NL63 Ig Total Human ProcartaPlex™ Simplex Kit EPX010-16006-901
Invitrogen™ CoV-HKU1 Ig Total Human ProcartaPlex™ Simplex Kit EPX010-16007-901
Invitrogen™ CoV-229E Ig Total Human ProcartaPlex™ Simplex Kit EPX010-16008-901
Invitrogen™ MERS S1 Ig Total Human ProcartaPlex™ Simplex Kit EPX010-16009-901
Invitrogen™ CoV-OC43 Ig Total Human ProcartaPlex™ Simplex Kit EPX010-16010-901
Invitrogen™ Negative Control Human ProcartaPlex™ Simplex Kit EPX010-16011-901
Invitrogen™ ProcartaPlex™ Human Viral Reagent Kit EPX010-10430-901

 

Recombinant antibodies for superior lot-to-lot consistency
(animal-free production)
Product Cat. No.
SARS-CoV-2 Spike Protein (RBD) Recombinant Human Monoclonal Antibody (T01KHu) 703958
SARS-CoV-2 Spike Protein (RBD) Chimeric Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (T01KHuRb) 703959
SARS-CoV-2 Spike Protein (RBD) Recombinant Human Monoclonal Antibody (P05DHu) 703970
SARS-CoV-2 Spike Protein (RBD) Chimeric Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (P05DHuRb) 703971 703971
SARS-CoV-2 Spike Protein (RBD) Recombinant Human Monoclonal Antibody (P06DHu) 703973
SARS-CoV-2 Spike Protein (RBD) Chimeric Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (P06DHuRb) 703974

 

สนใจหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

https://www.thermofisher.com/th/en/home/life-science/antibodies/immunoassays/coronavirus-serology-assays.html, https://www.thermofisher.com/elisa/product/Human-SARS-CoV-2-Spike-Trimer-Ig-Total-ELISA-Kit/BMS2323

หรือติดต่อแผนก Technical support e-mail: TAS@3nholding.com หรือแผนกผลิตภัณฑ์ Life Science product โทร 022748331


X